Ekonomi och budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens pengar ska fördelas mellan olika nämnder, som i sin tur budgeterar för sina respektive verksamheter. De ekonomiska resultaten följs upp kontinuerligt under året.
Kommunfullmäktige beslutar varje år den ekonomiska planeringen för kommande år, med en plan för ytterligare två år framåt.

Inför beslutet görs en prognos över hur mycket pengar kommunen har att röra sig med, bestående av intäkter från skatter, bidrag och avgifter. I budgetarbetet undersöks också vilka behov kommunens verksamheter och medborgare har och utifrån satsningar och prioriteringar fördelas pengar till de olika nämnderna.

Beskuren bild på ben tillhörande ett tiotal barn på en skolgård.

Med utgångpunkt från budgetramen gör nämnderna i sin tur ytterligare en prioritering baserad på uppdrag och utvecklingsmål och beslutar om en internbudget för sina olika verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar även om en investeringsbudget – en plan för vilka investeringar kommunen ska göra under kommande år.

Uppföljning

Verksamheterna redovisar de ekonomiska resultaten en gång per månad till sin nämnd, där politikerna kan följa utvecklingen. Förutom månadens resultat görs en prognos för hela året. I augusti varje år sammanställer kommunen ett delårsbokslut och vid årets slut redovisas helheten i ett årsbokslut där det går att läsa hur pengarna användes och om de räckte.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en översikt över kommunens och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet under det senaste året. Här dras slutsatser om ekonomi, investeringar och hur man lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen för året.

Senast uppdaterad 4 mars 2024