När krävs det bygglov?

Vissa byggnadsarbeten kräver bygglov och andra gör inte det. Beroende på om du bor inom eller utom detaljplanerat område ställs det olika krav.
Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till, får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du oftast söka bygglov.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

 • Åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.
 • Åtgärder som kräver anmälan.
 • Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Även om du inte behöver bygglov för det du vill göra, kan det vara anmälningspliktigt eller kräva en strandskyddsdispens.

Vissa saker får du göra på ditt en- och tvåbostadshus utan bygglov. Kontakta oss på avdelningen för bygg och miljö för att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Då behöver du bygglov

Bygglov krävs för många olika åtgärder, men kan variera beroende på var i kommunen du bor.

Här är några vanliga exempel på vad som kräver bygglov:

 • Nybyggnad.
 • Komplementbyggnad, till exempel garage.
 • Ändra användning av en byggnad, till exempel från bostad till kontor eller verkstad.
 • Fasadändring, till exempel byte av fasadbeklädnad, fönster, taktäckningsmaterial eller andra ändringar som gör att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.
 • Bygga ett plank eller en mur.
 • Sätta upp en skylt.
 • Inglasning av en altan.

Ovanstående exempel är bara en del av de åtgärder som kan kräva bygglov. Kontakta alltid oss på avdelningen för bygg och miljö om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område, eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning, behöver du ansöka om rivningslov, respektive marklov.

Då behöver du inte bygglov

Bor du inom ett område med detaljplan är det reglerat hur mycket du får bygga på tomten och vilken typ av byggnader som får uppföras. Vissa saker får du göra utöver det som står i planen.

Detta kräver inte bygglov eller anmälan om det är i anslutning till en- och tvåbostadshus inom detaljplan:

 • Friggebod – en eller flera med en nockhöjd på högst tre meter och en sammanlagd area på högst 15 kvadratmeter (inklusive tidigare friggebodar). Om tomten gränsar mot allmän mark, till exempel en gata, park eller cykelväg, måste du alltid söka bygglov om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré med en sammanlagd area på högst 15 kvadratmeter (inklusive tidigare skärmtak).
 • Plank eller mur vid en skyddad uteplats som är inom 3,6 meter från bostadshusets fasad och med en höjd på högst 1,8 meter.
 • Mur med en höjd på högst 0,5 meter.
 • Staket med en höjd på högst 1,10 meter och genomsiktlighet på minst 50 procent.

Detta kräver inte bygglov på landsbygden

Områden med grupper av hus kan i vissa fall bedömas som ”sammanhållen bebyggelse”. Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs det bygglov för de flesta åtgärder. Kontakta oss på avdelningen för bygg och miljö för att få information om vad som gäller för den åtgärd som du har tänkt göra på din fastighet och om din fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Bor du utanför både detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse får du göra vissa åtgärder utan bygglov.

I anslutning till en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för följande åtgärder:

 • En komplementbyggnad på högst 50 kvadratmeter för annat ändamål än tidigare komplementbyggnader.
 • En mindre tillbyggnad som motsvarar högst 50 procent av ursprunglig byggnadsarea (tidigare tillbyggnader ingår i dessa 50 procent).

Om någon av åtgärderna sker närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver det godkännas av berörd granne. Vi rekommenderar att detta godkännande är skriftligt. Om grannen inte godkänner kan du ansöka om bygglov och få frågan prövad av oss.

Strandskyddsdispens och anmälan

Bor du inom ett område som omfattas av strandskydd kan det krävas en strandskyddsdispens, även om det inte krävs bygglov för någon av åtgärderna ovan.

Även om det inte krävs bygglov så kan det krävas en anmälan för en åtgärd. Du behöver till exempel göra en anmälan till oss då du installerar en kamin eller ett badrum.

Då behöver du anmäla

Detta kräver att du gör en anmälan om det är i anslutning till en- och tvåbostadshus inom detaljplan:

 • Bygge av en komplementbyggnad med en nockhöjd på högst fyra meter och en byggnadsarea på 30 kvadratmeter (gäller från den 1 augusti 2020).
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea (max en tillbyggnad).
 • Tillbyggnad med takkupor till som högst två stycken (får omfatta högst halva takfallet och inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen).
 • Inreda ytterligare en bostad.

Om någon av de här åtgärderna sker närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver det godkännas av berörd granne. Om grannen inte godkänner kan du ansöka om bygglov och få frågan prövad av oss.

Senast uppdaterad 6 mars 2024