Bygga nytt

Om du vill bygga något nytt på en obebyggd tomt krävs det alltid bygglov.
Till nybyggnad räknas en helt ny byggnad eller flytt av en byggnad till en ny plats.

Beroende på om tomten du vill bygga på ligger inom eller utom detaljplanerat område ställs det olika krav. Finns det en detaljplan över området där du tänker bygga är det i den reglerat om och hur du får bygga. Finns det inte någon detaljplan kan det vara bra att söka ett förhandsbesked innan du söker bygglov.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.

I de här fallen är det vanligt att söka förhandsbesked:

 • Om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.
 • Om du vill stycka av mark till en ny fastighet.

Vid en ansökan om förhandsbesked krävs det inte lika omfattande handlingar som vid en ansökan om bygglov. Ett positivt förhandsbesked är bindande om du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Om en ansökan om bygglov inte görs inom tvåårsperioden gäller inte förhandsbeskedet längre.

För att kunna få en fastighet avstyckad kräver Lantmäteriet oftast ett positivt förhandsbesked eller bygglov.

Handlingar som behövs vid ansökan om förhandsbesked:

 • Ifylld och signerad ansökningsblankett.
 • Tydlig situationsplan i lämplig skala där tänkt byggnation är inritad och måttsatt till fastighetsgränser.
 • Vid enskilt vatten och avlopp ska detta vara redovisat på situationsplanen.
 • Tillfartsväg ska redovisas på situationsplanen.

Handlingar som behövs vid ansökan om nybyggnad

 • Ifylld blankett gällande ansökan om lov.
 • Situationsplan.
 • Plan- och fasadritningar.
 • Sektionsritning.
 • Övriga relevanta handlingar (exempelvis konstruktionsritningar, VVS-ritningar, teknisk beskrivning och brandskyddsdokumentation).
 • Utsedd kontrollansvarig.
Senast uppdaterad 6 mars 2024