Solceller

Solcellspanel på en- och tvåbostadshus kräver normalt inte bygglov. Solcellsanläggning på marken kan kräva bygglov om den upplevs som en byggnad.

Solceller på tak

Enligt plan- och bygglagen krävs det inte bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på en byggnad om de följer byggnadens form. Det även om byggnadens yttre utseende påverkas mycket. Detta gäller dock inte om:

  • kommunen i detaljplan bestämt att åtgärden kräver bygglov.
  • solceller eller solpaneler monteras på en byggnad eller inom ett bebyggt område som är särskilt värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.
  • solceller eller solpaneler monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar.

Solceller på marken

Solceller på markstativ eller andra fristående solenergianläggningar kan kräva bygglov om konstruktionen kan uppfattas som en byggnad.

Enligt plan- och bygglagen definieras en byggnad så här:

”En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerade på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den”.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg i en dom från 2021-02-12 i mål nummer P 9976-20 att en ställning med solceller monterade ovanpå var en byggnad som krävde bygglov.

Senast uppdaterad 4 mars 2024