Strandskydd

Sidans innehåll
Med strandskyddet har våra stränder till stor del hållits fria från bebyggelse så att alla kan få möjlighet att vara där. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna.

Strandskydd finns runt samtliga kuster, sjöar och vattendrag i landet. Den så kallade strandskyddszonen börjar vid strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land.

I dag har sex sjöar i Alvesta kommun ett utökat strandskydd. Detta innebär att strandskyddszonen sträcker sig 200 meter upp på land. Dessa sjöar är; Fiolen, Furen, Salen, Spånen, Stråken och Åsnen.

Illustration som visar generellt strandskydd 100 meter in och ut från strandkant och även utökat strandskydd med max 300 meter.
Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • bygga nya byggnader.
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader.
  • ändra byggnader eller bygga anordningar (bryggor, stränder, gräsmatta) så att de hindrar allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
  • utföra andra åtgärder som förändrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel fälla eller plantera träd, gräva, anlägga skogsväg eller gödsla.

Vill du göra något av detta måste du ansöka om dispens från strandskyddet.

Undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde

Vissa kompletteringsåtgärder är undantagna från förbuden inom strandskyddat område. Med kompletteringsåtgärder menas både komplementbyggnader och mindre tillbyggnader på huvudbyggnaden.

Undantaget från strandskyddsförbuden gäller enbart kompletteringsåtgärder som görs inom 15 meter från huvudbyggnaden, men inte närmare strandlinjen än 25 meter. För exempelvis en komplementbyggnad gäller ovan nämnda begränsningar hela byggnaden, inklusive verandor och balkonger.

Illustration som visar en komplementbyggnad inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter.
Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket.

Dispens från strandskyddet

Det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om dispens från strandskyddet. För att du ska få dispens krävs att det finns särskilda skäl. De finns bestämda i lagstiftningen:

  • Den aktuella platsen ligger på redan ianspråktagen mark. Det kan handla om att det redan står ett hus på platsen som man vill ersätta och att tomtplatsen då inte kommer att utvidgas.
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg. Den saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv. En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt.
  • Den aktuella anläggningen måste ligga vid vattnet. Det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera. De bör däremot inte byggas inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- och växtlivet påverkas på ett sätt som inte är acceptabelt. Samlokalisering bör eftersträvas.
  • Området behöver tas i anspråk för att bygga ut en pågående verksamhet och den kan inte ske utanför området. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats, som inte kan byggas ut utanför strandskyddat område.
  • Området behöver användas för ett viktigt allmänt intresse. Det rör sig ofta om samhällsviktiga åtgärder, till exempel bygga ut tätorter, olika typer av infrastrukturanläggningar eller att göra ett område bättre tillgängligt för funktionshindrade.
  • Åtgärden avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Ett mycket angeläget intresse innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika. Återflyttning till gamla hemtrakter eller andra personliga skäl bedöms inte som ett angeläget intresse.

En dispensprövning ska också alltid ha med vilken påverkan bygget får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett sätt som inte kan accepteras ska dispens inte ges, även om något av de särskilda skälen kan passa in.

Områden för landsbygdsutveckling

Ett annat särskilt skäl för dispens kan vara att det som planeras bidrar till landsbygdsutvecklingen. Då behöver området vara utpekat som ett utvecklingsområde av kommunen.

I Alvesta kommun finns dessa områden i planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Fri passage

Vid alla dispenser måste man alltid lämna en fri passage mellan byggnaderna och strandlinjen, om det funnits sedan innan. Det här ska göra att allmänheten fortfarande får tillträde och att livsvillkoren för djur- och växtliv är goda.

Illustration där två personer går på en fri passage mellan strandlinjen och ett rött hus.
Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket.

Handläggning och avgift

Strandskyddet regleras i miljöbalken och bestämmelserna ser likadana ut över hela landet. Strandskyddsärendena handläggs av avdelningen för bygg och miljö och i de flesta fall tas beslut om strandskyddsdispens i samhällsbyggnadsnämnden. Om du får dispens skickas beslutet sedan till Länsstyrelsen Kronoberg som ska fatta beslut inom tre veckor om eventuell överprövning. Detta innebär att länsstyrelsen kan riva upp en given strandskyddsdispens om de tycker att kommunen gjort en felbedömning.

Söker du dispens från strandskyddet kostar det pengar. Vi tar ut en timavgift för handläggning på 1 083 kronor/timme. Du behöver betala avgiften även om du får avslag.

Senast uppdaterad 16 maj 2024