Del av Aringsås 19:1 (Sjölyckan)

Detaljplaneområdet är beläget i sydöstra delen av Alvesta tätort, mellan Växjövägen och sjön Salen.
Sidans innehåll
Karta där område för detaljplan är markerat

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i centrumnära läge. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och följer utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen. Strandskydd för Salen berörs.

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Senast uppdaterad 5 mars 2024