Ansöka om insatser enligt LSS

Enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du som har en funktionsnedsättning få olika former av stöd i vardagen.
Sidans innehåll

Vilka insatser omfattar LSS?

Enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du som har en funktionsnedsättning få olika former av stöd i vardagen. Det finns tio insatser som kan sökas enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd.
 • Biträde av personlig assistent.
 • Ledsagarservice.
 • Biträde av kontaktperson.
 • Avlösarservice i hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet.
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad.
 • Daglig verksamhet.

Rådgivning och annat personligt stöd ansvarar Region Kronoberg för. Övriga insatser har du möjlighet att ansöka om hos Alvesta kommun.

Vem har rätt till stöd?

För att få rätt till LSS-insatser ska du ha en funktionsnedsättning som gör att du tillhör någon av följande tre personkretsar:

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Ansökan och utredning

Du kan ansöka om stöd muntligen eller skriftligen. Kommunens LSS-handläggare gör en utredning för att ta reda på om du tillhör personkretsen för LSS, om du är i behov av den sökta insatsen och om behovet tillgodoses på annat sätt.

Handläggaren träffar dig för att få uppgifter till utredningen. Handläggaren kan även behöva uppgifter från andra, till exempel sjukvården.

När utredningen är klar får du ett beslut där det framgår om du har rätt till de insatser du ansökt om. Om du får nej på hela, eller delar av, din ansökan kan du överklaga beslutet.

Överklaga ett beslut

Om du har fått nej på insatser som du har ansökt om kan du överklaga beslutet. Du måste skicka in ditt överklagande senast tre veckor efter det att du fick del av beslutet. Din LSS-handläggare kan hjälpa dig med överklagan.

Överklagandet ska var skriftligt och skickas in till omsorgsnämnden. Du behöver tala om vilket beslut du är missnöjd med och hur du vill att det ska ändras.

Du skickar överklagandet till:

Omsorgsnämnden, Alvesta kommun
Centralplan 1,
342 80 Alvesta

Senast uppdaterad 4 mars 2024