Anhörig till en person som får stöd enligt LSS

Anhörig till en person som får stöd enligt LSS

Kommunen erbjuder stöd till dig som stödjer och ger vård till en anhörig med funktionsnedsättning.
Sidans innehåll

Vad innebär anhörigstöd?

Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för dig som ger vård och stöd till en närstående som har en funktionsnedsättning.

Den närstående som du ger stöd kan vara någon inom din familje- eller släktkrets. Det kan också vara en granne eller vän som du har en nära relation till. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Former av anhörigstöd

Stödet ska utgå från dina behov och vara individuellt utformat. Stödet kan ges i form av direkt eller indirekt anhörigstöd. Direkt anhörigstöd är insatser som riktar sig direkt till dig som anhörig, exempelvis stödsamtal. Indirekt anhörigstöd är insatser som din anhörige beviljas och som fungerar som avlastning för dig som anhörig, exempelvis avlösarservice eller korttidsvistelse.

Som en del av kommunens anhörigstöd anordnas även föreläsningar, utbildningar och olika aktiviteter. Vi informerar om dem på Alvesta kommuns webbsida och i sociala kanaler.

Enskilda samtal

Som anhörig kan du få enskilda stödsamtal där du ges möjlighet att prata om din situation med fokus på hur du mår. Tystnadsplikt råder och samtalen dokumenteras inte. Stödsamtalen är avgiftsfria. Samtalen kan genomföras som fysiskt möte, alternativt över telefon.

Är du intresserad av enskilda stödsamtal eller att delta i våra anhöriggrupper, ta kontakt med samordnare för anhörigstöd som kan nås på telefon 0472-155 23.

Insatser enligt LSS

Den som har en omfattande funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Avlösarservice innebär att någon annan person tillfälligt tar över omsorg, omvårdnad och tillsyn av din närstående.

Korttidsvistelse enligt LSS kan innebära miljöombyte och rekreation för den person som har en funktionsnedsättning, samt möjlighet till avlastning för dig som anhörig. Korttidsvistelsen kan vara på ett korttidsboende, hos en familj, i lägerverksamhet eller på annat sätt.

Anhörigkort – bra att ha i händelse av sjukdom eller olycka

Om du ger vård, stöd och hjälp till en närstående person kan det vara bra att ha ett anhörigkort i plånboken i händelse av akut sjukdom eller olyckshändelse. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående som är beroende av hjälp.

Kortet förvaras i plånboken nära ID-handling och innehåller följande information:

  • Ditt namn och information om att du har ansvar för en närstående som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter om den närstående som du ger stöd och hjälp.
  • Namn och telefonnummer till två kontaktpersoner (granne, släkting) som kan bli uppringda vid akut sjukdom eller vid olyckshändelse. Dessa kontaktpersoner har du informerat om vad de ska göra för den närstående om de blir uppringda. Exempelvis titta till den närstående.
  • Kontaktuppgifter till kommunens hemtjänst som kontaktas i det fall att ingen av de kontaktpersoner du angett går att nå.

Kortet är kostnadsfritt och beställs hos samordnare för anhörigstöd som kan nås på telefon 0472-155 23.

Senast uppdaterad 4 mars 2024