Del av Sundet 1:2 (Torne)

Detaljplanen avser Torne i södra delen av Alvesta kommun.
Sidans innehåll
Karta där detaljplanerat område är markerat

Sammanfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra kvartersmark för bostäder i södra Torne. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.  Planförfarandet sker med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Senast uppdaterad 5 mars 2024