Del av Spåningslanda 4:3 (Spåningslanda etapp 4)

Detaljplan för bostäder i östra Alvesta.
Sidans innehåll
Karta där området för detaljplanen är markerat.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i ett tätortsnära läge intill kulturmiljöer och naturområden med möjlighet att anordna förskola och service.

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Senast uppdaterad 5 mars 2024