Viadukten 5 med flera (centrala Alvesta)

Detaljplanen ska möjliggöra handelsverksamhet samt en ändrad placering av Sjögatan.
Sidans innehåll
Karta där området för detaljplanen är markerat

Sammanfattning

Planområdet är beläget i centrala Alvesta tätort intill järnvägen och Växjövägen och omfattar cirka 1,1 hektar.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handelsverksamhet i centrala Alvesta. För att få till en ändamålsenlig handelsfastighet behöver detaljplanen anpassas till platsens förutsättningar och möjliggöra en förändrad placering av intilliggande gatumark.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Granskning

Planförslaget är utställt för granskning under tiden 2024-04-03 – 2024-04-24.

Under granskningstiden kommer granskningshandlingarna att finnas tillgängliga på denna webbplats, i kommunhuset i Alvesta (Centralplan 1), samt på biblioteket i Alvesta (Allbogatan 17).

Eventuella synpunkter på detaljplanen ska lämnas in, helst skriftligen, senast den 24 april 2024 till:

Alvesta kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
342 80 Alvesta

Det går även bra att lämna yttrande per e-post till samhallsbyggnad@alvesta.se

Ett planförslag var föremål för samråd under tiden 9 januari 2023 – 30 januari 2023. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemöts i en samrådsredogörelse, tillhörande granskningshandlingarna.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Senast uppdaterad 4 april 2024