Del av Aringsås 14:4 med flera (Aringsås skola och förskola)

Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av en ny skola och förskola i Aringsås samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Gemlavägen.
Sidans innehåll
Karta där området för detaljplan är markerat.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för skoländamål (skola och förskola) anpassat till platsens förutsättningar samt att bredda gatuutrymmet på Gemlavägen för att inrymma gång- och cykelväg.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Senast uppdaterad 5 mars 2024