Ändring av detaljplan A215 för Magasinet 2 med flera (centrala Alvesta)

Ändring av detaljplan A215 för Magasinet 2 med flera (centrala Alvesta)

Ändringen av detaljplan möjliggör för en högre utnyttjandegrad och byggnadshöjd för verksamheter och säkerställer en hållbar dagvattenhantering.
Sidans innehåll
Karta där området för detaljplanen är markerat

Sammanfattning

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra för en ökad exploateringsgrad och en ökad byggnadshöjd på Magasinet 2 för att göra planen ändamålsenlig för verksamheter.

Inom planändringen tillskapas ett fördröjningsmagasin för dagvatten.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap 6 § Plan- och bygglagen.

Underrättelse om granskning

Ändring av Detaljplan för Magasinet 2 m.fl. är nu ute på granskning. Granskningstiden är mellan 2024-04-09 och 2024-04-30. Planhandlingarna hittar du längst ner på denna sida.

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Senast uppdaterad 12 april 2024