För dig som elev och vårdnadshavare

Här hittar du som elev och vårdnadshavare information om frånvaro, regler och rutiner och skolplattformen Schoolsoft.
Sidans innehåll

Skolplattform Schoolsoft

På Alvesta Gymnasieskola använder vi skolplattformen Schoolsoft.

Schoolsoft gör informationsutbytet mellan personal, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

I Schoolsoft hittar du information från skolan, omdömen, betyg, schema, med mera. Du kan se närvaro/frånvaro och göra ledighetsansökan.

Anmäla frånvaro

Din vårdnadshavare anmäler din frånvaro om du är under 18 år. När du fyllt 18 år anmäler du själv frånvaron. Du ska anmäla din frånvaro vid varje tillfälle. Frånvaroanmälan görs i Schoolsoft eller via e-post.

Försäkringar

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamheter är försäkrade.

Information om studiestöd vid gymnasiestudier

Information om studiebidrag hittar du hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Elevhälsa

Alla elever inom skolan har tillgång till elevhälsa. Inom elevhälsan arbetar kurator, psykolog, skolläkare, skolsköterska, samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Styrdokument och regler

Fusk och plagiat

Allbo Lärcenter ser allvarligt på fusk och plagiat. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få.

Fusk

Fusk innebär att du som elev bryter mot skolans regler vid olika bedömningssituationer, som till exempel skriftliga prov eller tester som genomförs för att bedöma olika förmågor. Det kan till exempel handla om att du som elev vid ett prov använder dig av fusklappar, mobiltelefoner eller andra otillåtna hjälpmedel.

Plagiat

Plagiat innebär att du som elev använder andras arbeten för att få en skrift att framstå som din egen. Plagiat handlar om otillåten kopiering eller imitation av någon annans verk. Källor ska tydligt framgå om man använder delar av någon annans verk.

Konsekvenser vid fusk eller plagiat

Om misstanke uppstår om fusk eller plagiat är läraren skyldig att rapportera detta till rektor på Allbo Lärcenter. För dig som elev kan konsekvensen bli att ett moment i kursen inte bedöms eller att kursen i sin helhet inte bedöms. Om fusk förekommit vid upprepade tillfällen av samma elev kan denne stängas av från kursen eller från utbildningen i sin helhet. Beslut om avstängning tas i nämnden för arbete och lärande i Alvesta kommun.

Disciplinära åtgärder regleras i 5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800).

Senast uppdaterad 4 mars 2024