Barn och elevhälsa

Barn- och elevhälsan arbetar framför allt med förebyggande och hälsofrämjande insatser för att skapa en miljö som främjar lärande, utveckling och hälsa.

Centrala barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En god och välutvecklad barn- och elevhälsa är en viktig förutsättning för att ge alla barn och elever möjlighet att nå kunskapsmålen, men också för att motverka utanförskap och psykisk ohälsa. Barn- och elevhälsan är en viktig del i arbetet med ökad jämställdhet och trygghet för våra barn och ungdomar.

Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Barnens bästa gäller – Kronobarnsmodellen

Många barn kan behöva insatser från flera olika håll och olika myndigheter. Vid flera olika kontakter kan det vara svårt att få en överblick av vad som sker.

När du möter oss inom skolhälsovården och socialtjänsten sätter vi alltid barnets och familjens perspektiv och behov i centrum. Vi använder det länsgemensamma arbetssättet Kronobarnsmodellen, som är en samverkan mellan aktörer för att fler barn ska fångas upp så tidigt som möjligt och där rätt åtgärd kan ges. Vårt mål är alltid att utgå från barnets behov och inte från hur myndigheterna är organiserade.

Senast uppdaterad 4 mars 2024