Skolsköterska och skolläkare

Skolläkaren och skolsköterskan ger råd och stöd för att eleven ska utvecklas, må bra och nå sina mål i skolan.
Sidans innehåll
Skolhälsovård är kostnadsfri och erbjuds alla elever i grundskola och gymnasium. Skolhälsovården arbetar främst förebyggande och omfattar hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att erbjuda hälsobesök och hälsosamtal, öppen mottagning, hälsoundervisning och vaccinationer. Större delen av skolsköterskans arbete sker utifrån Socialstyrelsen och Skolverkets riktlinjer för elevhälsan, det så kallade basprogrammet. All kontakt med den medicinska elevhälsan är frivillig och bygger på ett nära samarbete mellan den medicinska elevhälsans personal och vårdnadshavare.

Skolläkare

Skolläkaren är skolsköterskans medicinska stöd och gör planerade hälsoundersökningar vid behov om det finns frågor eller avvikelser som har kommit upp i samband med skolsköterskans hälsosamtal. Skolläkaren är också ett stöd i frågor kring vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet. Önskar du som förälder en tid hos skolläkaren för ditt barn bokas det via skolsköterskan.

Vaccinationer

Vi arbetar för att alla barn ska ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vi fortsätter det vaccinationsprogram som påbörjats inom barnhälsovården. Barnen erbjuds vaccination år 2, 5 och 8.

Hälsobesök

Elevhälsan har ett basprogram som beskriver vad skolsköterskan erbjuder eleverna. Efter hälsobesök eller tillväxtkontroll får eleven med sig tillväxtkurvan. När något avviker meddelas vårdnadshavare brevledes eller via telefonkontakt. Ibland görs uppföljande kontroller om det framkommit något på hälsosamtalet.

Förskoleklass

Under förskoleklass erbjuds eleven ett hälsobesök med tillväxt, synkontroll och ett hälsosamtal. Vårdnadshavare och elev fyller i hälsouppgifter inför besöket. Vårdnadshavare är erbjudna att vara med på hälsobesöket.

Årskurs 2

I årskurs 2 träffar skolsköterskan eleven för tillväxt- och synkontroll. Eleven får också erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinet ges efter medgivande från vårdnadshavare.

Årskurs 4

I årskurs 4 träffar skolsköterskan eleven för ett hälsobesök med tillväxt, rygg- och synkontroll, samt hälsosamtal. Vårdnadshavare och elev fyller i hälsouppgifter inför besöket.

Årskurs 5

I årskurs 5 erbjuds flickor och pojkar vaccination mot humant papillomvirus (HPV), ett virus som kan ge kondylom/könsvårtor och på sikt kan leda till cancer. Två sprutor ges med intervallet 6 månader efter första dos. Vaccinet ges efter medgivande från vårdnadshavare.

Årskurs 8

I årskurs 8 träffar skolsköterskan eleven för ett hälsobesök med tillväxt, rygg- och synkontroll, samt hälsosamtal. Vårdnadshavare och elev fyller i hälsouppgifter inför besöket.

Årskurs 9

Elever i årskurs 9 erbjuds vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta. Vaccinet ges efter medgivande från vårdnadshavare.

Sammanhållen journal

Elevhälsans medicinska insats i Alvesta kommun ingår i sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att skolsköterskan och skolläkaren som arbetar inom elevhälsans medicinska insats (EMI) har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Region Kronobergs patientjournal. Region Kronoberg har också samma möjlighet att ta del av det som EMI skriver. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv.

Skolsköterskan och skolläkaren som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation, samt minskar dubbelarbete.

Läs ditt barns journal via nätet

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region Kronoberg via nätet tills barnet fyller 13 år. För att nå ditt barns journal loggar du in på 1177.se med e-legitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal.

Du kan förutom information från regionens hälso- och sjukvård ta del av information från elevhälsan. De uppgifter som visas därifrån är tillväxtkurvan och vaccinationer.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. När du kan spärra din journal bestäms utifrån ålder och mognad. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Du kan begära ut loggkontroller om du undrar vem som varit inne i ditt barns journal. Hör då av dig till din skolsköterska. Mer om sammanhållen journalföring finns på webbplatsen 1177.se.

HBTQ-diplomerad verksamhet

Elevhälsans medicinska insats i Alvesta är HBTQ-diplomerad. Det innebär att vi har genomgått en utbildning för att lära oss mer om HBTQ, respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.

Senast uppdaterad 4 mars 2024