Kurator och psykolog

Till en kurator kommer du som elev frivilligt. Kuratorer och psykologer arbetar främjande och förebyggande med psykosocialt arbete.

Till skolans kurator kan du vända dig om du vill prata om till exempel svårigheter med kamrater, mobbning eller om du känner oro och ängslan.

Psykologen erbjuder stöd kring elevens skolsituation och inlärning och kan hjälpa till med utredning för att få svar på frågor som rör elevens skolsituation.

Kurator

Skolkuratorer tillhör elevhälsans psykosociala insats och finns ute på skolorna. Om du som elev behöver någon att prata med kan du vända dig till kuratorn på din skola.

Det kan handla om familj, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, om du känner dig ledsen eller funderar på vem du är. Kuratorer har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta vidare det vi hör.

Om du som förälder känner oro för ditt barn, behöver stöd i din roll som vårdnadshavare eller hjälp i samarbetet med skolan, kan du också vända dig till en kurator. De kan vara länken till ytterligare hjälp från till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri eller kommunens centrala barn- och elevhälsa. Kuratorerna bidrar även med kunskap och handledning till skolpersonal och är med i skolornas arbete med struktur och organisation kring värdegrund och likabehandling.

Psykolog

Psykologerna kan ge råd gällande barns beteende, utveckling och mående.

Psykologer arbetar ofta tillsammans med de andra yrkesgrupperna och deltar i skolornas ordinarie elevhälsoarbete efter önskemål och i mån av tid. De erbjuder kompetensutveckling för personal kring psykologiska frågeställningar, stöd i krisbearbetning och stöd till rektor och finns med i det allmänna arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. För elever från förskoleklass till och med årskurs 9 kan de även genomföra psykologiska bedömningar för att bidra med psykologisk kunskap om förutsättningarna för lärande och behov av stöd.

Senast uppdaterad 4 mars 2024