Särskilda behov, extra stöd

Ibland behöver ett barn i förskolan eller en elev i skolan stöd utöver det vanliga. Det finns olika typer av stöd att få.
Sidans innehåll

Vilket stöd finns?

I förskolan

I Alvesta kommun finns förskoleteamet som jobbar förebyggande och hälsofrämjande. I teamet ingår specialpedagog, psykolog, samt språk- och motorikpedagog. Tillsammans med förskolans pedagoger hittar de lösningar som anpassas efter barnens och pedagogernas kunskap, intresse och resurser.

I skolan och gymnasiet

Den centrala elevhälsans personal samarbetar tätt med skolans personal för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning.

Elever kan få råd och stöd i:

  • Medicinska frågor
  • Pedagogiska frågor
  • Psykologiska frågor
  • Psykosociala frågor

I skolan finns skolteamet som jobbar för att stödja skolorna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för barnens bästa.

Skolteamet kan också medverka vid skolornas elevhälsoarbete, samt ge handledning och konsultation till personal och skolledning.

Specialpedagogik

Om ett barn eller elev har svårigheter inom något område eller ämne kan ni som vårdnadshavare vända er till er skola eller förskola för stöd.

Specialpedagoger i förskola

Insatserna riktas främst mot personal i förskolan, samt förskolechef. Specialpedagogen kan genomföra observationer med fokus på den pedagogiska miljön, det sociala samspelet, samt bemötande. Den stödjer också personalen i användandet av kartläggningsmaterial.

Specialpedagoger i grundskolan

Specialpedagogen arbetar med eleven och elevens lärare för att eleven ska få den hjälp som behövs för att nå skolans kunskapskrav i alla ämnen. I Alvesta kommun är alla specialpedagoger i grundskolan anställda vid respektive skola. Vänd dig i första hand till din lärare för att diskutera vilka möjligheter som finns.

Logoped

Logopeden i Alvesta kommun arbetar i grundskolan med elever från förskoleklass till och med årkurs 9. Den huvudsakliga uppgiften är att stödja barn och elever med språkstörning.

En språkstörning kan visa sig på olika sätt och vara mer eller mindre omfattande. Det kan handla om språkljud och hur barnet uttalar exempelvis vissa bokstäver, hur ordförrådet ser ut och förmågan att uttrycka sig, språkförståelse och språkanvändning.

En del i arbetet handlar om att analysera och bedöma barn och elevers tal och språk genom kartläggning och tester, arbeta med dem individuellt, ge råd och stöd till föräldrar och handleda personal.

Senast uppdaterad 4 mars 2024