Eget avlopp

Enskilt avlopp är ett avlopp som inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet. Fastigheter utanför tätbebyggt område har nästan alltid någon form av enskilt avlopp.
Sidans innehåll

I Alvesta kommun finns drygt 2 700 enskilda avloppsanläggningar. I hela Sverige har bara 10 procent av hushållen enskilt avlopp. Ändå släpper dessa ut lika mycket övergödande ämnen som övriga 90 procent som är anslutna till ett kommunalt reningsverk. Detta beror på att många av de enskilda avloppen är gamla och renar dåligt.

Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra vattendrag. Om inte avloppen renas rätt, kan det till exempel leda till dålig vattenkvalitet i våra sjöar och badplatser.

På Avloppguidens webbsida hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp – från planering till inköp av produkter och tjänster.

Ansökan och anmälan

För att anlägga en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från nämnden för myndighetsutövning.

Det innebär att en skriftlig ansökan ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen och att ett beslut krävs innan arbetet påbörjas. För vissa typer av anläggningar krävs inte tillstånd, men däremot en skriftlig anmälan.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att söka tillstånd för din avloppsanläggning och sedan för att anläggningen fungerar enligt tillståndsbeslutet. Handläggningen för enskilda avloppsanläggningar är avgiftsbelagd.

När krävs ansökan?

 • Ny avloppsanläggning för WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten).
 • Ändring av avloppsanläggning för WC och BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande).
 • Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning.
 • Anläggning av mulltoa/utedass med vatten, till exempel handfat (sluten tank).
 • Inom vissa områden i kommunen krävs tillstånd även för BDT (se paragraf 2 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna).

När krävs anmälan?

 • Ny avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten).
 • Ändring av avloppsanläggning för endast BDT (ändring av plats eller tekniskt utförande).
 • Ändring av avloppsanläggning, med eller utan WC (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning, men ingen ändring av plats eller teknik).
 • Anläggning utan vattentoalett (till exempel torr-, förbrännings, mulltoaletter).

Vad ska ansökan/anmälan innehålla?

Med ansökningsblanketten ska en situationsplan bifogas, skala 1:400 – 1:1000. Karta över din fastighet kan beställas hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Situationsplanen ska innehålla

 • Fastighetsgränser och byggnader.
 • Placering av egen vattenbrunn.
 • Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen.
 • Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration).
 • Diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen.
 • Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt.
 • Väg för slamtömningsfordon.

Ansökan ska också innehålla

 • Resultat från ett nytaget perkolationstest eller siktkurva.
 • Eventuellt produktblad för vald avloppsteknik, exempelvis minireningsverk eller biomoduler.
 • Bifoga även intyg från markägaren om avloppsanläggningen förläggs utanför den egna fastigheten.

Om avloppsanläggningen kommer att placeras på annans fastighet rekommenderas att alltid upprätta servitut.

Tänk på att en ofullständigt ifylld ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid.

Om någon del av avloppsanordningen ska ligga inom strandskyddsområde kan en strandskyddsdispens komma att krävas innan arbetet börjas.

Perkolationstest

Ett perkolationstest visar hur bra marken är på att infiltrera vatten under lång tid. Testet ger ett LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter vatten per kvadratmeter och dygn. Denna handling behöver du fylla i och bifoga när du ansöker om att göra en ny eller ändra en befintlig avloppsanordning.

Ansökningsprocessen

Så här ser processen ut för att anlägga eget avlopp.

Avgift

Nämnden för myndighetsutövning tar ut en avgift för tillsyn och prövning enligt miljöbalkens område. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av den taxa som beslutas av kommunfullmäktige, med efterföljande ändringar.

Avgifterna följer SKR:s taxemodell. Taxan och timavgiften revideras varje år i januari.

Provgrop

Om avloppsvatten ska infiltreras i marken kommer en provgropsbesiktning att göras, efter att ansökan/anmälan och en situationsplan har skickats in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gropen kan grävas av dig som fastighetsägare, gräventreprenör eller någon annan. Det viktiga är att gropen eller groparna görs i nära anslutning till den planerade infiltrationen och att den blir minst två meter djup, eller så djup att grundvatten/berg påträffas. Om det finns fornlämning i närheten ska länsstyrelsen kontaktas innan något ingrepp görs.

Tänk på att informera om att det har grävts en provgrop, så att miljö- och hälsoskyddsinspektör kan göra en provgropsbesiktning. Ansökan/anmälan ska ha kommit in innan kontroll av provgrop görs.

Det är viktigt att provgropen har fått stå öppen en tid för att grundvattennivån ska hinna ställa in sig. Detta går snabbare i grova jordarter än i fina. Provgrop kontrolleras tidigast två dagar efter grävning.

Vi använder oss också av länsstyrelsens GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp, för en rättvis, rättssäker och en nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

Synpunkter från grannar och markägare

Grannar som kan beröras av den planerade avloppsanläggningen kommer att ges tillfälle att lämna synpunkter.

Om man planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning på annans mark, kommer markägaren att få möjligheten att höra av sig med synpunkter.

Slutbesiktning och utförandeintyg samt kontrollplan

I vissa fall kan det krävas en slutbesiktning av anläggningen innan den täcks över. Detta kommer i så fall att meddelas efter att ansökan/anmälan kommit in. Om besiktning krävs ska samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas minst två arbetsdagar innan besiktning, så att en tid kan bokas.

Oavsett om slutbesiktning gjorts ska ett utförandeintyg samt kontrollplan skickas in med fotografier över anläggningen, vilket vi kallar för entreprenörsrapport.

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att denna dokumentering skickas in. Observera att avloppet inte är godkänt förrän entreprenörsrapport alternativt utförandeintyg och kontrollplan med bilder har kommit in och ett meddelande från samhällsbyggnadsförvaltningen har skickats ut.

Tömning av slamavskiljare

När avloppsanläggningen är färdig kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att kontakta Alvesta Renhållnings AB så att ett abonnemang för tömning av slamavskiljare kan läggas upp.

Vid förlängt tömningsintervall eller eget omhändertagande behöver en ansökan/anmälan komma in till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sköt om din avloppsanläggning

En avloppsanläggning kräver skötsel för att fungera tillfredsställande. Genom en god skötsel kan du förlänga anläggningens livslängd.

Anlita sakkunniga entreprenörer

Det nya avloppet ska anläggas av en sakkunnig. Det vill säga någon som genom utbildning, yrkeserfarenhet eller på annat sätt fått tillräckliga kunskaper för att bygga ett avlopp.

Eftersom entreprenörer ofta har den första kontakten med fastighetsägaren så har de en viktig roll som rådgivare vid val av anläggning och utförande.

Med anledning av detta har Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge tillsammans med Maskinentreprenörerna tagit fram en diplomutbildning som riktas till anläggare av små avlopp.

På Avloppsguidens webbplats kan du läsa mer om vad man bör tänka på när man anlitar en entreprenör, samt hitta fler diplomerade entreprenörer.

Anlägga avlopp utan tillstånd

Om du anlägger en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan måste du betala en miljösanktionsavgift (enligt bilagan till förordning om miljösanktionsavgift, SFS 1998:950).

 • 5 000 kronor om man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning, trots att ett sådant tillstånd krävts.
 • 3 000 kronor om man utan tillstånd anslutit en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten.
 • 3 000 kronor om man utan att ha gjort en anmälan inrättat en avloppsanordning, trots att en sådan anmälan krävs.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö har i uppdrag att kontrollera att små avlopp inte släpper ut avloppsvatten som inte har blivit tillräckligt renat. Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att ditt avlopp är godkänt.

Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga verksamheter för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs, vilket även innefattar små avloppsanläggningar enligt miljöbalken 9:1-2 §§.

Alvesta kommun har delat in de berörda fastigheterna i grupper enligt följande:

A – Markbaserad rening
B – Slutna tankar
C – Minireningsverk
D – Samfälligheter
E – Gemensamhetsanläggningar
F – BDT-avlopp
G – Avlopp saknas

Vad är ett godtagbart avlopp?

Bedömningen om ditt avlopp uppfyller kraven på rening görs bland annat med hjälp av de kommunala riktlinjerna. Dessa riktlinjer anger att en godtagbar avloppsanläggning generellt har beslut/tillstånd från kommunen, att den fungerar som avsett, samt är en lämplig avloppslösning på fastigheten.

Små avlopp regleras även i miljöbalken. Enligt miljöbalken får avloppsvatten avledas eller renas endast på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Anläggningen bör även vara anlagd enligt Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006. Eftersom varje avloppsanläggning bedöms individuellt, kan det dock förekomma avvikelser från de generella kraven.

Tillsyn 2024

Under 2024 planerar vi att fortsätta vårt arbete med att besöka de små avlopp som inte besökts på tolv år (ny anläggning), sex-tio år för äldre anläggning eller anläggningar som har uppvisat brister vid tidigare besök. Inom tillsynen finns även några fastigheter med minireningsverk och slutna tankar.

Vi kommer att besöka fastigheter i den norra delen av kommunen under våren och den södra delen under hösten.

Avgift för tillsyn

Enligt miljöbalkens 27:e kapitel (27:1 § pkt 1) har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som görs utifrån miljöbalkens tillämpningsområde. För dessa tillsynsärenden tas en timavgift på oftast två timmar ut.

Kommunala riktlinjer och bedömningsgrunder

Syftet med riktlinjerna är dels att säkerställa enhetlighet i bedömning och handläggning och dels att se till att enskilda avlopp uppfyller höga men rimliga krav på miljöskydd, smittskydd, resurshushållning och säker funktion.

Riktlinjerna förtydligar vilka funktions- och reningskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar i kommunen. De tar även upp att gemensamma avloppslösningar bör eftersträvas, hur ofta slamavskiljare bör tömmas, med mera.

Riktlinjerna tar även upp hur inventeringen av de enskilda avloppsanläggningarna ska genomföras, samt vilka tekniklösningar som bedöms uppfylla reningskraven.

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Kommunerna i Kronobergs län har tillsammans med Länsstyrelsen Kronoberg tagit fram gemensamma bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna ska användas för att göra en bedömning om hög eller normal skyddsnivå ska gälla vid anläggning av enskilda avlopp.

Av materialet framgår i vilka områden det bör ställas krav på hög skyddsnivå för hälsoskyddet eller miljöskyddet.

Dagvatten och dagvattenanläggning

Dagvattnet behöver ofta renas innan det når ut i naturliga vatten. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att dag- och dräneringsvatten avleds på rätt sätt.

Inrättande av dagvattenanläggning kan behöva anmälas till kommunen

Att anlägga en dagvattendamm kan vara en anmälningspliktig åtgärd enligt miljöbalken. För att avgöra om den är anmälningspliktig eller inte, behöver man utgå ifrån recipientens känslighet, hur belastad ytan är och om rening av dagvatten sker.

Ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö för att avgöra om det är anmälningsplikt.

Vad räknas som en dagvattenanläggning?

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanerat område klassas som avloppsvatten, enligt miljöbalken. Det gäller till exempel dagvatten från industriområden och vägar, parkering, samt flerfamiljshusområden och centrumområden.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient. Exempel på dagvattenanläggningar är:

 • Dammar
 • Sedimentationsbassänger
 • Anlagda våtmarker
 • Anlagda diken
 • Översvämningsytor
 • Oljeavskiljare och dagvattenledningar

Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Tillsyn över dagvattenanläggningar ansvarar nämnden för myndighetsutövning för.

Senast uppdaterad 6 mars 2024