Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten från snö och is som rinner från markytor och tak. I tätbebyggda områden har Alvesta kommun diken eller ledningar som avleder dagvattnet från byggnation och gator till sjöar och vattendrag.
Sidans innehåll

Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor.

Dräneringsvatten är vatten från mark runt husgrunder och annan mark som dräneras. Dräneringsvatten från fastigheter ska avledas till det kommunala ledningsnätet för dagvatten.

Kommunens arbete för att förebygga översvämningar

Tätbebyggda områden består till stora delar av hårda ytor, som asfalt och annan beläggning, som inte släpper igenom vatten. Det gör att det mesta av regnvattnet snabbt rinner direkt ner i ledningarna för dagvatten. När rören blir fulla – vid till exempel skyfall – behöver vattnet kunna rinna längs med markytan på ett sätt som inte stör eller orsakar hinder.

Alvesta kommuns VA-avdelning ansvarar för att se till att den allmänna dagvattenanläggningen klarar av att avleda vatten från normalt förekommande regn. Den allmänna dagvattenanläggningen är inte dimensionerad för att klara av att avleda kraftiga skyfall.

Vi kan som en följd av klimatförändringar förvänta oss kraftigare regn i framtiden. Traditionell dagvattenhantering där dagvattnet i huvudsak avleds via slutna ledningssystem har svårt att hantera de stora flöden av dagvatten som uppstår vid skyfall.

Genom att infiltrera dagvattnet lokalt där dropparna faller, samt genom att jämna ut och sakta ner dagvattenflödet från anslutna fastigheter kan vi minska risken för bl.a. källaröversvämningar. Lokal hantering av dagvatten är även bättre ur miljösynpunkt då reningen av föroreningar i vattnet förbättras och mekanisk påverkan på vattendrag begränsas.

Alvesta kommun lägger ner mycket tid på att successivt förbättra ledningsnätet både genom att bygga ut vår dagvattenanläggning där det behövs, underhålla befintliga ledningsnät och med att minska mängden dagvatten som belastar spillvattenledningarna.

Fastighetsägarens ansvar för dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till kommunala spillvattenledningar. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att dag- och dräneringsvatten avleds på rätt sätt från din fastighet samt att dina privata spillvattenledningar är i gott skick så att grundvatten ej läcker in i ledningarna.

Som fastighetsägare är du även ansvarig för att utforma marken på din fastighet för att på så sätt styra hur vatten rinner över marken vid regn. Dagvatten från din fastighet får inte belasta dina grannfastigheter på ett negativt sätt.

Varför det är viktigt att åtgärda felkopplat dagvatten och dräneringsvatten

Om volymerna av dag- och dräneringsvatten i spillvattensystemet minskar kan vi minska risken för att fastigheter drabbas av källaröversvämning i samband med kraftiga regn. Vi minskar samtidigt risken för att orenat spillvatten bräddar ut till vattendrag från pumpstationer och avloppsreningsverk och kostnaden för drift och underhåll av våra gemensamma VA-anläggningar.

Kommunala avloppsreningsverk är utformade för att rena spillvatten men inte för att rena dagvatten. Dagvatten som kommer till våra avloppsreningsverk medför därmed enbart en onödig belastning, kostnad och risk.

Är ditt hus anslutet på rätt sätt?

Spillvatten, dvs avloppsvatten från toalett, bad, dusch, disk och tvätt ska avledas till kommunens spillvattennät. Dag- och dräneringsvatten ska anslutas till kommunens anläggning för dagvatten via en brunn med sandfång eller ska tas omhand lokalt på fastigheten.

Om ledningar för dräneringsvatten från husgrunden är belägna lägre ned än fastighetens anslutning mot den kommunala dagvattenanläggningen ska dräneringsvattnet pumpas upp till fastighetens dagvattenledningar.

Pumpning av dräneringsvatten minskar generellt risken för fuktproblem hos byggnader eftersom det säkerställer att dagvatten som dämmer i allmän dagvattenledning inte går baklänges mot fastigheten. Ett sandfång är en brunn där brunnsbotten ligger djupare än in- och utlopp från brunnen. Sand och grus ska sedimentera där så det ej leds ut på nätet. Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn av brunnen och för att tömma sandfånget vid behov.

Åtgärd av felkopplade stuprör

Om du har takvatten som felaktigt avleds till kommunens ledningsnät för spillvatten åtgärdar du detta enklast genom att kapa av stuprören och förse dem med utkastare. Utkastarna ska leda ut takvattnet på markytor på fastigheten där vattnet kan infiltrera ner i marken.

För att inte belasta din husgrund med fukt bör du leda bort takvattnet en bit ifrån huset via en tät ränndal under utkastaren eller via en förlängning på utkastaren. Det är viktigt att du ser till att proppa den delen av det avkapade stupröret som går ner i marken så att löv, jord och grus inte kan ramla ned där.

Åtgärd av felkopplad dränering

I samband med att du dränerar om på fastigheten ska du kontrollera att ditt dagvatten ej avleds till spillvattenförande ledningar. Om det är felkopplat ska du åtgärda detta och se till att ditt dräneringsvatten avleds till system avsett för dagvatten.

Kontakta kommunen innan ny dränering anläggs för att säkerställa att anslutning sker till rätt ledning samt för få åtgärden dokumenterad av kommunen.

Åtgärd av felkopplad spygatt

En spygatt är en golvbrunn utan vattenlås. I en källartrappa kan det räcka med att gjuta igen spygatten och bygga tak över trappen med taksprång på minst tio centimeter. Det är bra att ha en upphöjd kant runt källartrappan för att säkerställa att vatten som rinner längs med marken inte rinner ner i källartrappan.

Dagvatten från spygatter som ligger i en garagenedfart ska avledas till en stenkista eller till fastighetens anslutning mot kommunens dagvattensystem. Avledning av dagvattnet från spygatter i garagenedfarter behöver normalt ske via en pump som har en backventil. Utforma markens lutning omkring garagenedfarten så att mängden vatten som rinner ner till spygatten minskar.

Mer information för att underhålla ditt ledningsnät

Senast uppdaterad 21 mars 2024