Detaljplan för Lekaryd 1:24

Detaljplanen möjliggör för bostäder i Lekaryds socken.
Sidans innehåll
Karta där område för detaljplan är markerat.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande småhustomter i Lekaryd.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet sker med ett standardförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Planhandlingar

Senast uppdaterad 5 mars 2024