Del av Alvesta 14:56 med flera (Prästängsskolan)

Detaljplan som möjliggör utveckling av befintlig skola.
Sidans innehåll
Karta där området för detaljplan är markerat

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad byggrätt och skolområde för Prästängsskolan i östra Alvesta för att göra det möjligt att bygga mer ändamålsenliga lokaler samt tillskapa en relevant utemiljö.

Detaljplanen ska möta de behov som finns utifrån ett ökat antal elever på skolan de senaste åren.

Planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Planförfarandet bedöms ske med ett standard planförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, PBL).

Detaljplan för del av Alvesta 14:56 med flera (Prästängsskolan) vann laga kraft 2024-07-04.

Planprocessens skede

Uppstart detaljplan
Samråd
Granskning/utställning
Antagande
Överklagande
Gällande (Laga kraft)

Lagakrafthandlingar

Senast uppdaterad 12 juli 2024