Kommunens krisberedskap

Vid en större kris eller en extraordinär händelse kan stora delar av samhället drabbas. Alvesta kommun har en krisberedskap för att möta hjälpbehov och se till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet.
Sidans innehåll

Vad är en kris?

En kris eller extraordinär händelse avviker från det normala och innebär en allvarlig störning (eller en överhängande risk för en allvarlig störning) i viktiga samhällsfunktioner.

Det kan handla om händelser som uppstår hastigt och oväntat, är komplexa och oöverskådliga, hotar liv, hälsa, miljö eller grundläggande värden och medför stora konsekvenser. Den här typen av händelser kräver oftast snabba beslut och samverkan mellan en rad olika aktörer för att samordna hanteringen av händelsen.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av tjänstemän och leds av en stabschef. Gruppen ska kunna fatta beslut i ett tillstånd av stora osäkerheter för att kunna möta hjälpbehov och bidra till att kommunen så snart som möjligt kan återgå till normal verksamhet. Gruppen ger underlag för beslut och ser till att de genomförs operativt.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. Vid svåra samhällsstörningar eller extraordinära händelser kan krisledningsnämnden fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder i kommunen, eller i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Syftet är att skapa möjligheter till snabba politiska beslut i en extrem situation.

Utgångspunkter och ansvar för kommunal krisberedskap

Kommunallagen är utgångspunkten

Utgångspunkten vid en kris är kommunallagen (1991:900) och den speciallagstiftning som reglerar kommunens verksamheter. Det finns även andra lagar för fredstida kriser, höjd beredskap och skydd mot olyckor.

Sektorsansvar och områdesansvar

Alla myndigheter och organisationer har ansvar för sitt område vid en kris. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt ansvariga på lokal, regional, respektive nationell nivå.

Genom förebyggande arbete kan vi undvika kriser eller extraordinära händelser. Vid en kris är målet att återställa viktiga samhällsfunktioner, samt att ge medborgare och andra aktörer korrekt information.

Samverkan i länet

Vid en kris ställs höga krav på vår förmåga att samverka, vilket sker genom ”Krissamverkan Kronoberg”.

I vårt län arbetar Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Polisen, Försvarsmakten, räddningstjänsterna och samtliga kommuner inom ”Krissamverkan Kronoberg” med samverkan både före, under och efter kriser.

Du är också en viktig del av kommunens krisberedskap

I händelse av kris är det viktigt att du som invånare är förberedd. Då har du också möjlighet att hjälpa andra och stötta det civila försvaret. I en händelse där våra resurser inte räcker åt alla kommer vi att tvingas prioritera de med störst behov av hjälp.

Senast uppdaterad 4 mars 2024