Kronobarnsmodellen – Barnens bästa gäller

Kronobarnsmodellen – Barnens bästa gäller

Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser.
Sidans innehåll
Syftet med Kronobarnsmodellen är att så tidigt som möjligt se barn som är i behov av stöd. Då kan vi snabbt hjälpa och sätta in åtgärder så att svårigheterna för barn och familj inte blir större. Målet med modellen är att sätta barnets behov i centrum och den grundar sig i barnkonventionen och barnets rätt att vara delaktig.

Detta är Kronobarnsmodellen

Många barn kan behöva insatser från flera olika håll, som skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. För att familjen enklare ska kunna ha överblick av vad som sker är samverkan mellan olika verksamheter och nätverk kring barnet viktigt. Kronobarnsmodellen skapar förutsättningar för att jobba tillsammans och hitta vägar för att ge rätt hjälp i rätt tid, genom ett gemensamt strukturerat arbetssätt och gemensamma verktyg för de som arbetar nära barn och unga i skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, ideell sektor och hos Polismyndigheten.

Kronobarnsmodellen är det arbetssätt vi jobbar med i hela Kronobergs län och bygger på att alla barn och unga i länet ska få likvärdiga och jämlika förutsättningar för en god uppväxt genom främjande och förebyggande arbete, tidig upptäckt och samordning av stöd och insatser.

Gemensamma verktyg i Kronobarnsmodellen:

  • Praxismodellen – förklarar hur verksamheter ska jobba när det finns behov av stöd kring ett barn.
  • Barnets bästa-hjulet – används i informationsinsamling och kartläggning av barnets behov och situation.
  • Barnets plan – ett samverkansdokument där det står vilka verksamheter som är inkopplade och vilka insatser som finns runt barnet.

Så här arbetar vi

  • Första steget är att uppmärksamma när ett barn eller en ungdom behöver stöd. Det gäller alla som möter barn i Kronobergs län. Vi tittar på alla delar i barnets liv och skapar en helhetsbild av barnets välbefinnande. Till vår hjälp har vi verktyget Barnens bästa-hjulet som är indelat i olika områden som är väsentliga för att ett barn ska få bästa möjliga förutsättningar för en god uppväxt och kunna utvecklas i positiv riktning (hälsa, utveckling, lärande, omsorg, hemmet, relationer och trygghet).

  • Nästa steg är att prata med barnet och barnets vårdnadshavare. Även här används Barnens bästa-hjulet. Om barnet behöver stöd från flera olika verksamheter kallar vi, vid vårdnadshavares samtycke, till ett samverkansmöte. Ett samverkansmöte enligt Kronobarnsmodellen syftar till att ge barnet och andra involverade parter goda förutsättningar att uppfylla barnets behov av stöd.

  • Under samverkansmötet träffas de verksamheter som behövs för att ge bästa möjliga stöd till barnet, tillsammans med barnet (om det är lämpligt) och vårdnadshavare. I mötet utgår vi från barnets behov och situation. Informationen som delas i mötet ska vara viktig, relevant och lagom mycket utifrån barnets situation. Under mötet skapas ett samverkansdokument – Barnets plan. Det är en sort karta för alla involverade som ska tydliggöra vilka verksamheter som deltar i samverkan, vilka insatser som ska göras inom respektive verksamhet, vem som är ansvarig, hur man kan ta kontakt, samt när och hur uppföljning sker.

    Samverkansmöte och Barnets plan innehåller samtliga delar som finns i en samordnad individuell plan, SIP, enligt socialtjänstlagen 2 kap 7§ och hälso- och sjukvårdslagen 3 f §, (med barnet som subjekt).

Barnets bästa-hjulet

Barnens bästa-hjulet kan användas för att kartlägga ett barns behov och situation. Det görs i samtal med barn och vårdnadshavare och under samverkansmötet. Då identifieras de områden som är utmanande i barnets liv för att på så sätt tydliggöra vilket behov av stöd som finns och om olika verksamheter behöver samverka för att kunna ge det stödet.

Barnets bästa-hjulet som beskriver vilka områden som är utmanande i barnets liv.

Barnets bästa-hjulet är ett strategiskt verktyg som ska främja ett helhetsperspektiv av barns och ungas välbefinnande, behov och livssituation. När ett gemensamt verktyg används över tid, stärks möjligheten till god kommunikation över verksamhetsgränserna och i dialogen med barn och deras vårdnadshavare.

Hjulet kan även användas i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, i exempelvis skolan.

Vanliga frågor och svar

Region Kronoberg har samlat vanliga frågor och svar om Kronobarnsmodellen på vårdgivarwebben.

Du som arbetar med Kronobarnsmodellen hittar verktyg och material på Region Kronobergs webbplats. 

Hur gör jag om mitt eller något annat barn behöver hjälp?

Varje barn har en Barnens bästa-ansvarig som du kan vända dig till för råd kring det barn som du söker stöd och hjälp för.

För barn som går i skolan är det rektorn på den skola som barnet befinner sig i. Innan barnet är fött finns Barnens bästa-ansvarig inom mödravården och därefter inom barnhälsovården, eller förskolan om barnet har barnomsorg. Om barnet inte börjar i gymnasieskolan eller hoppar av, är det KAA – det kommunala aktivitetsansvaret – som är Barnens bästa-ansvarig. 

Är du osäker på vem som är barnets Barnens bästa-ansvarig kan du kontakta vårt kontaktcenter eller kommunens Barnens bästa-samordnare.

Barnens bästa gäller! – i Alvesta

Alvesta kommun har under lång tid arbetat med tidiga insatser för att förbättra och utveckla barn och ungas levnadsvillkor. Det kan bland annat handla om att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och att minska den sociala utsattheten, men också om att främja en meningsfull fritid, god skolgång och barn och ungas delaktighet i frågor som rör dem.

Alvesta kommuns arbete med tidiga insatser sker genom samverkan mellan förvaltningen för arbete och lärande, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Men även med kommunens övriga förvaltningar och bolag, samt externa aktörer så som hälso- och sjukvård och Polis.

Kontakter för stöd

Det finns flera alternativ för stöd, vägledning eller för att bara få prata med någon hos Alvesta kommun.

Mer information

Senast uppdaterad 2 maj 2024