Översiktsplan

Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste strategiska verktyg för utvecklingen av Alvesta kommun. Planen innehåller långsiktiga mål och övergripande inriktning av utvecklingen.

Ny översiktsplan 2024

Just nu håller vi på att ta fram en ny översiktsplan för Alvesta kommun. Nu har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter. Samrådet pågår mellan 19 juni och 31 oktober.

Nuvarande översiktsplan

Översiktsplanen är inte bindande men ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas. Den ska visa hur den politiska majoritetens vilja om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Den nuvarande översiktsplanen för Alvesta kommun antogs av kommunfullmäktige i oktober 2008. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta. Översiktsplan 2008 har ändrats genom tillägg rörande vindkraft respektive landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och genom fördjupningar, för Alvesta respektive Moheda. Planen har aktualitetsförklarats 2017.

Digital version av översiktsplanen

I kartverktyget StoryMap finns den digitala versionen av översiktsplanen. I StoryMap kan du ta del av översiktsplanen genom interaktiva kartor.

Översiktsplan dokument

Fördjupningar och tillägg till översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

Fördjupad översiktsplan för Alvesta tätort, beskrivning

Huvudfrågor i den fördjupande översiktsplanen för Alvesta tätort är att skapa och värna attraktiva boende- och livsmiljöer, skapa förutsättningar för hållbara transporter, utveckla ett levande centrum, ta tillvara och utveckla grönstrukturen och säkra tillgången till verksamhetsmark. Förslaget har en tidshorisont på 10-15 år.

Fördjupad Översiktsplan för Moheda tätort

I den fördjupade översiktsplanen för Moheda redovisas möjliga platser för etablering av ny bostadsbebyggelse och verksamheter. Den visar också hur centrumutvecklingen ska ske och inriktningen på arbete med infrastrukturfrågor. Utveckling av gång- och cykelvägar, grönstruktur och områden för rekreation tas också upp i planen.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Planen handlar om strandskydd och syftar till att utreda förutsättningarna för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i Alvesta kommun. 

Vindkraftsplan

Planen visar på inom vilka områden en vindkraftsutbyggnad kan anses lämplig gentemot andra samhällsintressen.


Senast uppdaterad 19 juni 2024