Lantbruk

Lantbruk är viktiga för samhället. De ger både livsmedel och håller våra landskap öppna. Du som bedriver lantbruk behöver känna till och följa de lagar och regler som finns.
Sidans innehåll

Miljötillsyn på lantbruk

Lantbruk räknas som miljöfarlig verksamheten eftersom det kan påverka miljön och människors hälsa. Alla lantbruk i Alvesta kommun kontrolleras därför regelbundet. Vid en tillsyn kontrollerar en inspektör från kommunen att du som lantbrukare följer aktuella miljöregler.

Vi tittar bland annat på gödselhanteringen, att det finns tillräcklig lagringskapacitet och att gården har tillräckligt med mark att sprida gödseln på. Vi kontrollerar hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier, att eventuell sprututrustning och dieselcistern är godkänd och att verksamheten har en fungerande avfallshantering.

Lagen om tillsyn gäller även mindre lantbruk som inte är anmälningspliktiga eller behöver tillstånd från länsstyrelsen för att driva verksamhet, till exempel mindre hästgårdar.

Inför inspektion

Vanligtvis kontaktar vi dig före besöket för att boka in en tid, men ibland gör vi oanmälda inspektioner. En inspektion brukar börja med en rundvandring på gården och avslutas med en genomgång av dokumentation. Hur lång tid ett tillsynsbesök tar beror på vilken typ av verksamheten det är, storlek och hur väl förberedd du är. För att inspektionen ska gå så smidigt som möjligt är det bra om all nödvändig dokumentation finns nära till hands, gärna samlat i en pärm som alltid hålls aktuell.

Områden för tillsyn

Nedan finns en sammanfattning av de områden vi tittar på vid tillsyn. På sidan tillstånd, regler och tillsyn finns mer information.

Gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt som minimerar risk för näringsläckage till yt- och grundvatten. Med en större lagringskapacitet kan du lättare styra spridningen till när förutsättningarna är goda för det och på så vis utnyttja näringen bättre.

Kemiska växtskyddsmedel

Det finns särskilda regler kring hur du ska använda och förvara kemiska växtskyddsmedel. Du behöver bland annat:

  • Dokumentera din användning av växtskyddsmedel i en sprutjournal.
  • Ha utbildningsbevis och godkänd utrustning för besprutning.
  • Förvara kemikalier och utrustning på ett säkert sätt.
  • Följa regler för skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och vattendrag.

Om du vill använda växtskyddsmedel i ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd.

Cistern/farmartank

Om du har en cistern (även kallad farmartank) på över en kubikmeter och som innehåller brandfarlig vätska, exempelvis diesel eller eldningsolja, ska den kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat kontrollföretag. Detta gäller oavsett om cisternen används eller inte.

När du ska installera en ny cistern, eller ta en gammal ur bruk, ska du anmäla det till kommunens bygg och miljö-avdelning.

Farligt avfall

Som lantbrukare behöver du hantera och förvara farligt avfall på ett sätt som gör att det inte förorenar mark och vatten. Du behöver bland annat:

  • Ha regelbunden hämtning av farligt avfall eller regelbundet transportera det på egen hand.
  • Kunna visa upp transportdokument från hämtning/borttransport.
  • Göra anteckningar över vilka typer och mängder av farligt avfall du har och hur ofta det behöver hämtas.

Verkstad och kemikalier

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier, både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Om du har en verkstad med golvbrunnar till avlopp behöver du tänka på hur du förvarar kemikalier så de inte riskerar att förorena mark och vatten. Om golvbrunnen är kopplad till en oljeavskiljare behöver du tömma och kontrollera den regelbundet.

Hantering av döda djur

På grund av risk för smitta och förorening ska kadaver från lantbruksdjur skickas till en godkänd anläggning för hantering. I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda eller tama djur kan komma åt den. För att förhindra eventuell smittorisk bör det döda djuret även placeras så att transportören som hämtar det inte behöver gå igenom utrymmen som används till friska djur.

Egenkontroll

Du som driver lantbruk, oavsett storlek, behöver regelbundet kontrollera och planera för hur du i ditt arbete kan förebygga skadliga effekter på miljön. Det kallas för egenkontroll. Har du en större verksamhet som krävt antingen anmälan eller tillstånd behöver du ha ett dokumenterat egenkontrollprogram som du hela tiden håller uppdaterat.  

Ensilageplast

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Precis som med annat avfall är det förbjudet att själv elda upp ensilageplast.

Anmäla ny verksamhet

Du kan behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen eller göra en anmälan hos tillsynsmyndigheten för att få starta en lantbruksverksamhet. Det är storleken på djurproduktionen som avgör om det krävs tillstånd eller anmälan. För detta används begreppet djurenhet, som är ett mått på djurens miljöpåverkan.

Lantbruk som har mellan 100 och 400 djurenheter ska anmälas skriftligt till kommunen. Anmälan behöver lämnas in senast sex veckor innan verksamheten startas eller ändras. Lantbruk mer över 400 djurenheter kräver tillstånd från länsstyrelsen och lantbruk med färre än 100 djurenheter är inte anmälningspliktiga.

Senast uppdaterad 5 april 2024