Avfall

Företag och verksamheter är skyldiga att sortera det avfall som uppstår i verksamheten.
Sidans innehåll
Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Sortering och återvinning av avfall

Den typen av avfall som uppstår i personalutrymmet och vid städning räknas som hushållsavfall och hämtas av kommunen. Övrigt avfall som uppstår i verksamheten ansvarar företaget själv för. Företag och verksamheter är skyldiga att sortera det avfall som uppstår i verksamheten.

Som verksamhetsutövare har du en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras. Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare:

  • Ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • Hantera avfall så att människors hälsa eller miljö inte tar skada.
  • Sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
  • Kontrollera att entreprenören som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • Lämna hushållsavfall till kommunen.

I Alvesta är det Alvesta Renhållnings AB som tar hand om hushållsavfallet från verksamheter.

Lämna verksamhetsavfall på återvinningsstationer

Om ni vill lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Alvesta kommun behöver ni teckna företagskort. Kontakta Alvesta Renhållnings AB via vårt kontaktcenter.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen med en eller flera farliga egenskaper. Det kan till exempel vara brandfarligt, explosivt, frätande, smittförande eller hälso-och miljöskadligt.

Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, oljeavskiljarslam, batterier, asbest och lysrör.
För att förhindra att sådana farliga ämnen orsakar skada för människors hälsa eller miljön, ska farligt avfall hanteras på särskilt sätt och hållas åtskilt från annat avfall.

Hantering av farligt avfall ska rapporteras till Naturvårdsverket.

I Avfallsförordningen kan du se vilket avfall som räknas som farligt avfall.

För transport av farligt avfall gäller särskilda regler som finns i EU-förordningen om avfallstransporter.

Kraven på hur farligt avfall ska hanteras skiljer sig åt om du är privatperson eller om du driver någon form av yrkesmässig verksamhet. Är du privatperson kan du läs mer på sidan för Avfall och återvinning.

Information om nya krav för sortering av bioavfall från kök

Från och med den 1 januari 2024 måste du som har bioavfall sortera ut detta och förvara det skilt från annat avfall. Detta krav gäller både verksamheter och hushåll.

Det här gäller för sortering

Biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall, där även ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett inkluderas, ska separeras från sin förpackning och hanteras separat (källsortering).

Det här gäller för hämtning

Alvesta Renhållnings kan hämta allt biologiskt nedbrytbart livsmedel eller köksavfall. Ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett lämnas på återvinningscentral. Mat och köksavfall ska separeras från förpackning och slängas i de gröna påsarna (finns 60 liters), som sedan ska läggas i kärlen för hushållsavfall.

Om man väljer att separera flytande bioavfall som mjölk, te, kaffe och juice i ett eget kärl har inte Alvesta Renhållnings möjlighet att hämta detta. I de fallen behöver man anlita en annan avfallsentreprenör, samt söka dispens från kravet på kommunal hämtning.

Separering och dispens

När det gäller matavfall kan separering ske på två sätt:

  1. Förpackningen skiljs från innehållet på den plats där avfallet uppstår (i exempelvis butik).
  2. Avfallet lämnas till en behandlingsanläggning som skiljer avfallet från förpackningen.

Om man inte separerar avfallet där det uppstår och din avfallsbehandlare inte kan separera avfallet krävs en dispens från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det krävs även dispens om man har en annan avfallsbehandlare/hämtare än kommunen, eftersom matavfallet bedöms vara kommunalt avfall, oavsett om det separeras från förpackning eller inte.

Alvesta Renhållnings separerar inte ut något matavfall från förpackningar. I de fall man inte kan separera bioavfall från annat avfall krävs också en dispens från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad säger lagen?

Det är med anledning av EU-krav, om utsortering och separat insamling av bioavfall, som avfallsförordningen i svensk lagstiftning ändrades och började att gälla från och med den 1 januari 2024 (3 kap. 1 § avfallsförordningen). Syftet med att sortera ut bioavfallet är att kunna ta vara på det, antingen som biogas eller näring.

Det finns just nu ingen tydlig vägledning hur de nya föreskrifterna ska tolkas, men detta är hur Alvesta kommun och Alvesta Renhållnings AB har tolkat den nya lagstiftningen. Texten kommer att uppdateras efterhand när mer vägledning finns tillgänglig.

Mer information

Kontakt

För att teckna abonnemang gällande hämtning av bioavfall är ni välkomna att kontakta Alvesta Renhållnings AB. De nås via vårt kontaktcenter.

Har ni frågor angående ändrad lagstiftning och dispens går det bra att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad 26 april 2024