Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter och industrier som kan orsaka oljeförorenat avloppsvatten.
Sidans innehåll

Exempel på verksamheter med krav på oljeavskiljare är:

  • tankplatser
  • verkstäder med golvbrunn
  • fordonstvättar
  • vissa industrier
  • garage med golvbrunn

Du som bedriver verksamheten är skyldig att rena avloppsvattnet innan det leds vidare. Om oljehaltigt vatten kommer till avloppsreningsverken kan det orsaka störningar i reningsprocessen. Om dagvattnet förorenas med olja rinner det förorenade vattnet rakt ut sjöar och vattendrag, där det kan skada vattenlevande växter och djur.

Installation av oljeavskiljare

Installation av oljeavskiljare ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö minst sex veckor innan installationen.

Du behöver även lämna in en bygganmälan till bygglovshandläggaren i god tid innan installationen. Tillsammans med anmälan behöver du lämna in ritningar över anläggningen, karta över oljeavskiljarens placering, samt uppgifter om dimensionering.

Kontroll och underhåll av oljeavskiljaren

En funktionskontroll av oljeavskiljaren ska utföras vart femte år av ett externt företag med rätt kompetens.

Hur länge vattnet stannar i oljeavskiljaren är avgörande för hur avskiljningen fungerar. Oljeavskiljaren måste därför vara dimensionerad för den aktuella verksamheten och flödet.

För att oljeavskiljaren ska fungera måste den även regelbundet kontrolleras och tömmas på både slam och olja. Larmet behöver också kontrolleras regelbundet. När oljeavskiljaren är tömd ska den återfyllas med vatten upp till normalnivå.

Vissa kemikalier kan störa avskiljningen och du måste därför tänka på vilka kemikalier du använder. Exempelvis ska man bara använda sig av självspaltande rengöringsmedel, som inte bildar stabila emulsioner.

Oljeavskiljaren är inte designad för att ta hand om läckage av olja eller kemikalier, endast oljeförorenat vatten. Kemikalier och oljor ska därför förvaras invallade, även om golvbrunnen är ansluten till en oljeavskiljare.

Senast uppdaterad 12 mars 2024