Cisterner

Planerar du att hantera en brandfarlig vätska eller spillolja i en cistern? Eller ska du ta en cistern ur bruk? Detta behöver du tänka på.
Sidans innehåll

Informera kommunen innan den tas i bruk

Om du planerar att installera en ny cistern eller börja använda en avställd cistern igen måste du meddela samhällsbyggnadsförvaltningen minst fyra veckor innan installationen.

Cistern som tas ur bruk

Du ska göra en skriftlig anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen när en cistern tas ur bruk. För att klassas som tagen ur bruk ska cisternen tömmas, rengöras och påfyllningsanordningen ska göras oanvändbar.

Påfyllningsanordningen kan göras oanvändbar genom att ledningarna tas bort eller plomberas och att överfyllnadsskyddet tas bort.

Det är lämpligt att ett saneringsföretag anlitas för tömning och rengöring av cisternen. Avfall från rengöring ska omhändertas som farligt avfall.

Efter rengöring bör cisternen tas bort och lämnas för materialåtervinning. Om cisternen säljs ska köparen informeras om att kommunen måste kontaktas inför nyinstallation av cisternen.

Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte kan tas bort bör den sandfyllas.

Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut.

Kontrollera din cistern

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor, till exempel diesel, eldningsolja eller spillolja, kan med tiden skadas av väder och vind eller av kemikalierna som förvaras i dem.

Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betong. Om större läckage sker kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora kostnader.

Cisterner där brandfarliga vätskor eller spillolja förvaras bör genomgå kontroll regelbundet. Det gäller även det sekundära skyddet om cisternen eller rörledningarna har det.

Samtliga kontroller ska utföras av någon som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).

Enligt fastställd taxa tas en avgift ut vid installation av cistern. 

Cistern inomhus

Cisterner kan finnas i källare eller garage. Försök se till att alla rörledningar är synliga så att du kan ha bra koll över din anläggning.

Om din cistern inte går att inspektera runt om betraktas den som en nergrävd cistern, även om den är inomhus.

Detta gäller även för rörledningar som inte är synliga. Cisternen omfattas då av kraven för cisterner som ligger i mark.

Om du är osäker på vad som gäller för din cistern – rådgör med ett ackrediterat företag.

Läckage

Om du upptäcker att olja läckt ut i marken eller i byggnaden ska du informera samhällsbyggnadsförvaltningen snarast. Innan en eventuell sanering påbörjas ska det anmälas till kommunen.

Miljösanktionsavgift

Att inte informera om installation av en cistern för förvaring av brandfarlig vätska kostar 1 000 kronor.

Taxor och avgifter

Samtliga taxor hittar du i vår författningssamling.

Mer information

Kraven på cisterner regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Senast uppdaterad 4 mars 2024