Tillgänglighet

I Alvesta ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Vi arbetar därför aktivt med bland annat jämställdhet och tillgänglighet.

Underlättar för alla

En otillgänglig miljö kan bli ett problem både för den som har en funktionsnedsättning och för andra. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar till stor del om att riva hinder, men också om att öka kvaliteten i samhället. Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. 

Några vanliga exempel på tillgänglighet är elektroniska dörröppnare och rymliga hissar. Dessa kan vara en nödvändighet för en person med rullstol, men underlättar samtidigt för den som kommer med barnvagn eller tunga kassar.  

Alvesta kommuns Tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanen för Alvesta kommun 2020-2023 berör de fyra delområdena; fysisk miljö, information/kommunikation, kommunen som arbetsgivare och upphandling. Här finns det mål och ambitionsnivåer för god tillgänglighet för personer med funktionsvariation.

Tillgänglighetsplanen uttrycker kommunens vilja och ambition att förverkliga intentionerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed bidra till utvecklingen av ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Eftersom frågor om tillgänglighet berör alla kommunens verksamheter delas ansvaret för planens genomförande av hela kommunkoncernen.

Tillgänglighetsrådet

Alvesta kommuns Tillgänglighetsråd har till uppgift att bevaka och ta upp tillgänglighetsfrågor som rör hela den kommunala organisationen. Ett av rådets främsta syften är att föra vidare sakkunskap som finns hos organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning till kommunens nämnder. 

Senast uppdaterad 4 mars 2024