Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Jämställdhet

Alvesta kommun ska vara en kommun där du har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

CEMR:s jämställdhetsdeklaration

Sedan 2014 har Alvesta kommun stått bakom den europeiska jämställdhetsdeklarationen. Deklarationen är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och service till dig som invånare.

Alla medarbetare och ledare ska aktivt arbeta mot diskriminering och för jämställdhet, jämlikhet och allas lika värde. Det råder nolltolerans mot diskriminering. Sammansättningen av medarbetare ska spegla mångfalden i Alvesta kommun.

CEMR och Agenda 2030

CEMR-deklarationen och Agenda 2030 är två politiska dokument som i stora delar har gemensamma mål. I både CEMR-deklarationen och Agenda 2030 behandlas jämställdhet som en grundläggande rättighet.

Hbtqi-arbete

Hot och hat liksom diskriminering mot hbtqi-personer förekommer i vårt samhälle. Hbtqi-personer har också sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort. Det är därför viktigt att Alvesta kommunkoncern är med och arbetar för att säkerställa hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Den övergripande målsättningen är att Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt och systematiskt arbete med hbtqi. Utifrån detta har tre målområden med konkreta aktiviteter formulerats:

  • Alvesta kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtqi-frågorna.
  • Alvesta kommun ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
  • Alvesta kommun ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Alvesta kommuns handlingsplan för hbtqi-arbete finns i vår samling för styrande dokument.

Hbtq-diplomering

Elevhälsans medicinska insats i Alvesta är Hbtq-diplomerad. Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser tillgodoses. Diplomeringen innebär att vi har genomgått en utbildning för att lära oss mer om hbtq, respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.

Pris för främjande av jämställdhet

Alvesta kommun vill uppmärksamma och hylla personer, föreningar eller organisationer som utfört ett stort och betydelsefullt arbete som underlättar integration, främjar mångfald och motverkar segregation och utanförskap i kommunen. Därför kan du nominera den eller de som du tycker är värdiga till Alvesta kommuns pris för insatser som främjar jämställdhet och jämlikhet.

Priset delas ut av Alvesta kommuns kultur- och fritidsförvaltning. Du kan läsa mer om priset samt ladda ner en blankett för nominering nedan.

Senast uppdaterad 8 mars 2024