Visselblåsning i Alvesta kommun

Alvesta kommun har en intern rapporteringskanal, en så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter och missförhållanden inom Alvesta kommun.

Gör en anmälan

Om visselblåsarlagen

Lag (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innehåller bestämmelser om skydd för den som rapporterar om missförhållanden. Missförhållandena kan vara sådant som personen har fått del av eller hämtat in i ett arbetsrelaterat sammanhang. Skyddet gäller även andra personer än den som rapporterar, exempelvis en anhörig eller kollega.

För att omfattas av skyddet måste du som rapporterar ingå i den så kallade personkretsen. Det krävs även att rapporteringen avser missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen och att rapporteringen sker till rätt mottagare på rätt sätt. Skyddet förutsätter också att den rapporterande personen måste tro att informationen om missförhållandena var sann.

Lagen gäller inte rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med det menas information inom säkerhetskänslig verksamhet som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Exempelvis försvarssekretess (15 kap 2 §) och information om säkerhet och bevakningsåtgärder (18 kap 8 §).

Vem kan visselblåsa?

För att omfattas av visselblåsarlagen behöver du vara anställd inom Alvesta kommun eller tillhöra någon av kategorierna nedan.

 • Person som gör en förfrågan om eller söker arbete.
 • Person som söker eller fullgör praktik.
 • Personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under kommunens kontroll och ledning.
 • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag, till exempel konsulter.
 • Förtroendevald.
 • Person som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i Alvesta kommuns verksamhet.

Du kan välja att vara anonym när du anmäler. Det är dock möjligt att ange kontaktuppgifter vilket uppmuntras eftersom det ibland inte är möjligt att utreda ett ärende utan denna information. Notera att bifogade filer inte anonymiseras.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker allvarliga oegentligheter. Enligt visselblåsarlagen ska det du rapporterar om ha ett allmänintresse. Missförhållandet kan till exempel gälla systematiska missförhållanden, ekonomisk brottslighet, korruption, mutor och allvarliga former av trakasserier. Det kan också röra sig om miljöbrott eller säkerhetsrisker rörande liv och hälsa.

Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, utan visselblåsarfunktionen kan också användas för missförhållanden som tidigare har ägt rum eller inträffat.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att lämna klagomål på kommunens verksamheter. Om du vill lämna ett klagomål eller en synpunkt hänvisar vi dig till vår e-tjänst för det eller Alvesta kommuns kontaktcenter.

Visselblåsarfunktionen är inte heller till för om du som medarbetare har mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att det är förbjudet för kommunen att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering och dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar om missförhållanden får inte göras ansvarig för att ha brutit mot eventuell sekretesslagstiftning. Detta förutsätter att du har skälig anledning att anta att uppgifterna är nödvändiga för att avslöja missförhållandet.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid medveten falsk rapportering. Skyddet gäller inte heller om det du rapporterar om inte kvalificerar som visselblåsning.

Meddelarfriheten gäller

Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Den innebär i korthet att du som medarbetare som huvudregel har rätt att lämna uppgifter till en journalist i syfte att de ska publiceras i media.

Hur hanteras anmälningarna?

Endast de personer som utreder ärendet får ta del av visselblåsarens identitet. När du skickar in en visselblåsning är det koncernens externa part, Trinax AB, som tar emot den. Trinax gör en initial bedömning och tar fram förslag till vidare hantering. Bedömningen skickas till särskilt utsedda i Alvesta kommun. Särskilt utsedda i Alvesta kommun tar ställning till om ärendet ska utredas vidare eller om anmälan ska hanteras på annat sätt.

Avser anmälan de särskilt utsedda eller deras överordnade kommer den att skickas till en person högre upp i organisationen enligt etablerade rutiner. Vidare görs en bedömning om eventuell utredning ska ske med stöd av Trinax eller internt.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram (alltså när det inte handlar om allvarliga oegentligheter utan snarare om synpunkter) skickas vidare till berörd förvaltning för kännedom.

Uppgifter som kan behövas i din rapport

För att det missförhållande du anmäler ska kunna utredas på ett bra sätt behöver du tänka igenom vilka uppgifter du lämnar i din anmälan.

Nedan följer ett antal exempel för vilka uppgifter som kan vara bra att ta upp i anmälan.

 • Namn och kontaktuppgifter till dig som rapporterar (frivillig uppgift, du kan välja att vara anonym).
 • Vilken relation du har till organisationen.
 • En beskrivning av missförhållandet.
 • Uppgifter om vilka som är inblandade.
 • Eventuell tidpunkt och plats.
 • Eventuell tillgänglig dokumentation.
 • Om du vidtagit åtgärder med anledning av missförhållandet.

Anmälan är en allmän handling

När Trinax AB lämnar över ett ärende till verksamheten blir anmälan och eventuell rapport eller utredning normalt sett allmän handling och kan därför begäras ut av allmänheten. Innan ett utlämnande sker görs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I det fall det pågår en utredning med anledning av visselblåsarärendet beaktas detta i bedömningen inför ett utlämnande. Trinax AB hanterar och administrerar mottagningsfunktionen där anmälan kommer in. Först när den inledande rapporten översänts till verksamheten är handlingen att anse som en allmän handling.

Personuppgiftsbehandling

Ändamålet med behandlingen och laglig grund

Alvesta kommun har i egenskap av verksamhetsutövare en skyldighet att enligt lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för uppföljning och rapportering. Personuppgifterna behandlas i syfte att bedöma rapporternas art, vidta eventuella uppföljningsåtgärder, samt i vissa fall återkoppla till den person som har rapporterat.

Visselblåsarlagen innehåller särskilda regler för behandling av personuppgifter. Reglerna i visselblåsarlagen kompletterar de bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i dataskyddsförordningen.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är en rättslig förpliktelse eftersom kommunen är skyldig att ta emot rapporter enligt visselblåsarlagen och att handlägga uppföljningsärenden genom en självständig och oberoende visselblåsarfunktion. Kommunen är också skyldig att registrera och arkivera allmänna handlingar.

I de fall en inkommen rapport innehåller personuppgifter om en annan person än den som rapporterar, kommer denne andre person inte att särskilt informeras om personuppgiftsbehandlingen enligt artikel 14 punkt 5 dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för visselblåsarfunktionen.

Vilka personuppgifter behandlas?

Samtliga kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas inom ramen för ett uppföljningsärende genom en inkommen rapport om ett missförhållande. Det kan exempelvis vara kontaktuppgifter, men också integritetskänsliga personuppgifter och eventuellt känsliga personuppgifter.

Du som rapporterar uppmanas att bara lämna de personuppgifter som är direkt relevanta för att missförhållandet ska kunna utredas.

Vem som kommer att ta del av uppgifterna

Dina personuppgifter kommer bara att behandlas av de som är behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter, samt de som ansvarar för att registrera handlingar i kommunstyrelsens och respektive nämnds diarium.

I Alvesta kommun är det en extern part (ett personuppgiftsbiträde) som tar emot, handlägger och utreder anmälningar om missförhållanden enligt visselblåsarlagen. När ett ärende är avslutat lämnas det över till särskilt utsedda kontaktpersoner hos kommunen. Dock kan personuppgifter i vissa fall lämnas över till andra verksamheter i syfte att avhjälpa ett missförhållande.

Så lagras personuppgifterna

Personuppgifterna sparas inte längre än vad som behövs. Dock gäller bestämmelserna enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen, vilket gör att de ärenden som kommunen tar emot blir allmänna handlingar. Vid begäran om att ta del av en handling görs alltid en sekretessprövning. Handlingen kan därför helt eller delvis sekretessbeläggas vid ett utlämnande.

Utöva dina rättigheter som rapporterande person

Som registrerad har du flera rättigheter.

Senast uppdaterad 4 mars 2024