Introduktion för sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen

Introduktion för sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen

Välkommen till oss på omsorgsförvaltningen! Innan du börjar jobba hos oss behöver du genomföra ett introduktionsprogram.
Inför att du ska arbeta hos oss ska du förbereda dig genom att genomföra en webbaserad introduktionsutbildning. Din chef informerar dig om vilka delar av den webbaserade introduktionen som du ska göra.

Följande delar finns med i programmet:

 1. Socialstyrelsens introduktionsprogram
 2. Social dokumentation (Observera att denna del endast kan genomföras på arbetsplatsen och görs i samband med bredvidgång)
 3. Säkra förflyttningar
 4. Utbildning inför medicindelegering

Du kommer att få ersättning för den beräknade tidsåtgången för respektive utbildning. Alla steg, förutom steg åtta om social dokumentation, kan du göra hemifrån.

Du kan påbörja bredvidgång på den enhet där du ska arbeta efter att du genomgått alla webbutbildningarna.

1. Socialstyrelsens utbildningsportal

Du behöver skapa ett personligt konto via Bank-ID för att kunna genomföra Socialstyrelsens utbildningar.

1 A. Introduktion inom vård och omsorg

Beräknad tidsåtgång: 6 timmar.

Utbildningen består av tre utbildningsmoduler och ett kunskapstest. Det spelar ingen roll i vilken ordning du gör de olika modulerna, men du behöver genomföra allihop för att kunna göra kunskapstestet.

 • Socialtjänstens uppdrag.
 • Att arbeta med äldre personer.
 • Att arbeta med personer med funktionsnedsättning.

När du genomfört alla tre kunskapsmoduler ska du göra Kunskapstest för introduktion inom vård och omsorg. Därefter får du ett intyg. Ta en skärmbild på intyget och maila, visa upp eller skriv ut och lämna till din chef.

1 B. Basala hygienrutiner

Beräknad tidsåtgång: 60 minuter.

För att bli godkänd på utbildningen och få ditt kursintyg behöver du slutföra följande delar:

 • Modul 1 – Basala hygienrutiner, samt personlig skyddsutrustning.
 • Någon av modulerna 2-5 för dig som arbetar inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende
  eller i bostad med särskild service enligt SoL. Du behöver endast välja den eller de moduler
  som är mest relevanta för dig.
 • Kunskapstest.
 • Utvärdering.

När du genomfört kunskapsmodulerna ska du göra kunskapstestet. Därefter får du ett intyg. Ta en skärmbild på intyget och maila, visa upp eller skriv ut och lämna till din chef.

2. Social dokumentation (kan endast genomföras på arbetsplatsen)

Beräknad tidsåtgång: 45 minuter.

Genomför utbildningen i samband med bredvidgången på din arbetsplats. När utbildningen är genomförd får du ett intyg. Ta en skärmbild på intyget och maila, visa upp eller skriv ut och lämna till din chef.

Observera att länken endast fungerar om du är uppkopplad på Alvesta kommuns nätverk.

3. Säkra förflyttningar

Beräknad tidsåtgång: 20 minuter.

Inför att du ska delta på en praktisk förflyttningsutbildning ska du titta på en informationsvideo om säkra förflyttningar. Videon finns tillgänglig att se flera gånger vid behov.

4. Utbildning inför medicindelegering

Beräknad tidsåtgång: 3 timmar.

Du som i ditt arbete ska ha medicindelegering ska genomföra en utbildning som består av ett skriftligt utbildningsmaterial, en utbildningsvideo, en webbaserad utbildning med kunskapsprov och slutligen ett skriftligt prov som genomförs på arbetsplatsen. Har du någon fundering kring medicindelegeringen får du gärna kontakta sjuksköterskorna där du ska arbeta.

Steg 1. Gå först igenom utbildningsmaterialet och titta på utbildningsvideon

Steg 2. När du känner dig redo ska du göra den webbaserade läkemedelsutbildningen

Läkemedelsutbildningen tar ungefär två timmar att gå igenom. I slutet kommer ett kunskapsprov som ska göras enskilt. När du är klar och godkänd ska diplomet antingen skrivas ut eller så kan du ta en bild på det för att sedan visas upp för sjuksköterska.

 • Välj skapa nytt konto och fyll i dina uppgifter.
 • När du är inloggad – välj ”Externa kurser” och sedan ”Jobba säkert med läkemedel”.
 • Alla fyra delar ska gås igenom (ej insulin-delen).
 • Webbtestet ska genomföras.
 • Diplom ska visas för sjuksköterska.

Steg 3. Skriftligt prov som görs på arbetsplatsen

Du kommer att få information från din arbetsplats om att boka tid för det skriftliga provet. Det är viktigt att du tar med dig diplomet eller ett foto på det inför den skriftliga utbildningen, annars får du inte skriva provet.

Steg 4. Insulindelegering (Observera att det endast ska göras av dig som fått information om att du ska ha även insulindelegering)

Titta på utbildningsvideon om insulindelegering samt läs igenom utbildningsmaterialet. Gör även delen om insulin i den webbaserade utbildningen från Demenscentrum under steg 2 ovan.

Om omsorgsförvaltningen

Ansvarsområde och organisation

Du som arbetar inom hemtjänsten eller hemsjukvården, på särskilt boende eller inom kostverksamheten är anställd inom omsorgsförvaltningen. Det är omsorgsnämnden som är ansvarig för den verksamhet som omsorgsförvaltningen utför.

Omsorgsnämnden ansvarar för följande områden inom Alvesta kommun:

 • Omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda, samt särskilda boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen, SoL.
 • Stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Omsorgsförvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden (särskilt boende, ordinärt boende och funktionsstöd, LSS) och två övergripande områden (hemsjukvård och myndighetskontor).

Senast uppdaterad 8 mars 2024