Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Alvesta kommun har ibland rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan.
Sidans innehåll

Skolskjuts är kostnadsfria resor för en elev i grundskolan mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten.

Skolskjutsen kan vara med länstrafikens linjetrafik, beställda skolbussar eller taxi, beroende på elevens adress och personliga behov.

Ansöka om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänst.

Bedömning och beslut fattas i varje enskilt fall av skolskjutsansvarig efter ansökan från vårdnadshavare.

Handläggningstiden för beslut om skolskjuts är längre mellan mars och september. Vår strävan är att handlägga ansökningar så snabbt som möjligt och handläggningstiden varierar beroende på ansökans karaktär. När handläggningen är klar skickar vi ut ett skriftligt beslut till vårdnadshavaren.

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever som går i en grundskola eller anpassad grundskola där kommunen har placerat dem (anvisad skola) har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts tur och retur mellan hem och skola. Om sådan skjuts behövs tar vi hänsyn till avståndet mellan hemmet och skolan, trafikförhållanden, eller elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alvesta kommun erbjuder inte skolskjuts för elever boende inom Alvesta kommuns tätorter.

Vilka avstånd gäller?

Skolskjuts beviljas om avståndet mellan elevens hem och närmaste kommunala skola är minst:

2 km för elever i förskoleklass upp till årskurs 2
3 km för elever i årskurs 3 upp till årskurs 4
4 km för elever i årskurs 5 upp till årskurs 6
5 km för elever i årskurs 7 upp till årskurs 9

För skolskjutsberättigad elev gäller även avståndsregler mellan bostad och hållplats. En elev får maximalt ha så här långt till hållplatsen från hemmet:

1 km för elever i förskoleklass upp till årskurs 2
2 km för elever i årskurs 4 upp till årskurs 6
3 km för elever i årskurs 7 upp till årskurs 9

Funktionshinder eller annan särskild omständighet

Elever i grundskola eller anpassad grundskola kan vid funktionsnedsättning eller av andra särskilda omständigheter beviljas skolskjuts efter individuell prövning. I ansökan beskriver ni elevens behov.

Hur tidigt behöver vi ansöka om skolskjuts?

Paneringen av skolskjutsar pågår under våren. Därför vill vi ha er ansökan om skolskjuts senast den 16 april. Skulle behovet uppstå senare, så ansöker ni då det blir aktuellt.

Får eleven skolskjuts vid växelvis boende?

Vårdnadshavare som bor i Alvesta kommun kan ansöka om skolskjuts för sitt barn från en eller två hemadresser under förutsättning att:

  • Hemmen bedöms likvärdiga. Det vill säga att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar oavsett vilken av adresserna som eleven är folkbokförd på.
  • Barnet går i den skola som kommunen hänvisat eleven till, i relation till minst en av adresserna.
  • Avståndskriterierna är uppfyllda till den skola som kommunen hänvisat eleven till.

En ansökan ska göras vid varje förändring som påverkar beslutet.

Måste vi ansöka om skolskjuts inför varje termin eller läsår?

Har eleven redan ett giltigt beslut så behöver det inte göras en ny ansökan, så länge eleven har samma förutsättningar som när beslutet togs. Vid förändringar, till exempel flytt eller byte av skola, måste en ny ansökan göras.

Skolkort

De elever som är skolskjutsberättigade och åker med länstrafikens linjenät får ett skolkort för ett läsår i taget. Skolkortet gäller för två resor per dygn.

Skolkortet gäller även under sport- påsk- och höstlov. Däremot gäller det inte under jullov, sommarlov eller helgdagar som infaller måndag till fredag. Skolkortet gäller inte i nattrafik. Kortet är personligt.

Vid förlust av kort eller förstört kort, kontakta skoladministratören på din skola. Elever i årskurs 7-9 betalar 100 kronor och elev i årskurs F-6 betalar 50 kronor för ett nytt kort. Faktura skickas hem. Detta gäller inte om kortet är avmagnetiserat eller har slutat fungera av teknisk orsak.

Tillfällig skolskjuts vid olycksfall

Om ditt barn drabbas av olycksfall och inte kan ta sig fram och tillbaka sin skola kan eventuellt tillfällig transport ordnas.

Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från läkare. Av intyget måste det framgå under vilken tid taxi har beviljats.

Innan taxiresorna beställs måste försäkringsbolaget kontaktas för godkännande. Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till försäkringsbolaget utan dröjsmål. All information om hur du går tillväga finns via nedan länk.

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att elever kostnadsfritt kan få åka med kompisar från skolan. Detta gäller enbart med skolskjutsfordon som är upphandlade av kommunen (det gäller alltså inte med länstrafikens bussar).

För att elev ska få åka med krävs:

Telefonbesked om tillgänglig plats. Detta ska ni be att få från respektive skolexpedition senast skoldagen innan resan ska ske.

Ett godkännande av vårdnadshavare att elev får åka med kompis hem, samt skriftlig begäran vid varje tillfälle.

Blanketten som heter ”Kompisåkning” hittar du i Schoolsoft under: Filer och länkar – Skolskjuts. Blanketten ska lämnas till chaufför.

Senast uppdaterad 7 maj 2024