Avgifter och betalning

Fritidshem erbjuds till elever i förskoleklass och till och med årskurs 6. Här får du information om avgifter och vad som gäller vid placering på fritids.
Sidans innehåll

Avgifter

Avgiften utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. Om ett hushåll tjänar minst 56 250 kronor i månaden (gäller från och med 2024) får kommunen ta ut maxtaxa.

  • Barn 1: Avgiftstaket är 2 procent av lönen, men högst 1 125 kronor.
  • Barn 2: Avgiftstaket är 1 procent av lönen, men högst 563 kronor.
  • Barn 3: Avgiftstaket är 1 procent av lönen, men högst 563 kronor.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Betalning

Betalning sker via faktura månadsvis tolv månader per år. Avgift betalas från första dag och även om barnet är ledigt. Fakturan avser innevarande månad med förfallodag månadens sista dag.

Delad faktura om vårdnadshavare ej har gemensamt hushåll

Om vårdnadshavare inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad om barnet, är båda platsinnehavare om båda har behov av att ha barnet placerat.

Barnet har en placering, men vårdnadshavarna ska räknas som separata hushåll och får varsin räkning (delad faktura). Om bara ena vårdnadshavaren har behov av placering är den platsinnehavare och betalar platsen.

Lämna inkomstuppgifter

Inkomstuppgift lämnas via e-tjänst när ni blir erbjudna en plats på fritidshem. Den inkomst som ska lämnas är hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga före skatt delat på tolv månader.

Med hushåll menas makar, sammanboende och ensamstående. Den totala inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är förälder till barnet.

Om ingen inkomstuppgift lämnas faktureras avgiften efter maxtaxans högsta nivå.

Anmälan om inkomständring

Det är viktigt att vårdnadshavare snarast anmäler inkomständring via vår e-tjänst. Inkomstuppdatering kan göras från innevarande månad och framåt.

Inkomstkontroll

En gång om året gör vi inkomstkontroller där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter vårdnadshavare lämnat till kommunen.

De hushåll som har betalat för låg avgift måste betala in det som fattas, medan de hushåll som betalat för hög avgift får pengar tillbaka. Har du sedan tidigare skulder till kommunen dras de av från summan du skulle ha fått tillbaka.

Vårdnadshavare som var sammanboende under det år som kontrolleras har båda ansvar för att betala fakturan, men den skickas till den som är så kallad räkningsmottagare.

Skatteverket lämnar ut den deklarerade inkomsten för ett helt år. Den totala årsinkomsten delas sedan upp på tolv månader.

Skuld till kommunen

Avgift som inte betalas trots påminnelser överförs till inkasso. Barn kan komma att stängas av från sin plats på grund av bristande betalning. Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen kan inte få plats förrän skulden är betald, såvida det inte föreligger särskilda skäl.

Senast uppdaterad 4 mars 2024