För verksamheter som är anslutna till kommunalt VA

För verksamheter som är anslutna till kommunalt VA

En del anläggningar behöver ha oljeavskiljare eller en fettavskiljare.
Sidans innehåll
Verksamheter som använder av vatten och avlopp på ett sätt som skiljer sig från vanliga bostäder kan behöva ha särskilda anordningar för att inte störa eller skada den allmänna VA-anläggningen. Fastigheter får inte tillföra den allmänna VA-anläggningen sådant som kan skada den eller använda den på ett sätt som skapar olägenheter för kommunen eller andra abonnenter.

Det här regleras i dokumentet ”ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Alvesta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”.

Oljeavskiljare

Fastighetsägare får enligt allmänna bestämmelser för den allmänna avloppsanläggningen, ABVA, inte tillföra avloppet olja, bensin eller annan petroleumprodukt, lösningsmedel, avfettningsmedel, frätande eller giftiga vätskor, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Verksamheter som kan ge upphov till oljeförorenat avloppsvatten behöver ha en oljeavskiljare installerad innan avledning sker till den allmänna avloppsanläggningen. Vissa verksamheter kan även behöva ett reningssteg för att rena avloppet från skadliga metaller.

Fettavskiljare

Fastighetsägare får enligt allmänna bestämmelser för den allmänna avloppsanläggningen, ABVA, inte tillföra avloppet fett i större mängd. Spillvatten från fastigheter där det bedrivs livsmedelsverksamhet innehåller generellt mer fett och de behöver därför ha en fettavskiljare för att inte belasta kommunens ledningsnät och pumpstationer på ett negativt sätt. Fastighetsägaren ansvarar för installation av fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som normalt behöver ha en fettavskiljare

 • Bageri/konditori/café
 • Livsmedelsaffär
 • Charkuteri
 • Gatukök
 • Salladsbar
 • Pizzeria
 • Mottagningskök inom exempelvis äldreboende,skola
 • Tillagningskök med catering
 • Restaurang
 • Slakteri
 • Hotell/värdshus
 • Storkök inom exempelvis äldreboende, skola
 • Rökeri
 • Livsmedelsindustri

Frityrolja och spillfett

Frityrolja och spillfett från restauranger (exempelvis fett från stekbord) får inte tillföras den allmänna VA-anläggningen eller hällas i fettavskiljare utan ska samlas upp separat i behållare. Alvesta Renhållning AB tar omhand avfallet. Om det rör sig om mindre mängder kan du torka ur stelnat stekfett med hushållspapper och sedan slänga det istället i matavfallet. Frityrolja kan du hälla i en tom mjölkkartong eller PET-flaska och sedan slänga i soporna (restavfall).

Anmälan om installation av fettavskiljare

Vid nyinstallation av fettavskiljare ska anmälan om installation av fettavskiljare alltid göras till bygglovsavdelningen. Om din fastighet är ansluten till kommunalt avlopp ska installation av fettavskiljare anmälas till VA-avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Krav på utformning av fettavskiljare

Vid nyinstallation av fettavskiljare krävs, enligt Alvesta kommuns ABVA, att den är funktionstestad och märkt enligt standard EN-1825-1.

Det krävs också att dimensionering, installation, drift och underhåll ska utföras enligt standard SS EN-1825-2. Detta innebär bland annat att fettavskiljaren ska ha en avskiljning av slam samt att det finns en möjlighet till representativ provtagning på utgående spillvatten från fettavskiljaren. Enligt EU:s byggproduktförordning gäller även från den 1 juli 2013 att fettavskiljare ska vara CE-märkt.

Skötsel och tömning

Fastighetsägaren ansvarar för skötsel av fettavskiljaren. För att fettavskiljaren ska fungera som avsett är det mycket viktigt med regelbunden tillsyn och tömning. Tömningsavtal ska finnas med entreprenör för tömning, exempelvis Alvesta renhållnings AB (ARAB). Om tömning genomförs av annat företag än ARAB ska en tömningsjournal föras om genomförda tömningar.

Bestämmelser om fettavskiljare

Fastighetsägaren får inte använda det allmänna avloppet på ett sådant sätt att avloppet tillförs ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, anläggningens funktion eller reningsprocessen i avloppsreningsverket enligt 21 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Enligt ABVA, allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna VA-anläggningen i Alvesta kommun, får fastighetsägaren inte tillföra fett i större mängder till avloppet.

Återströmningsskydd för dricksvatten

Återströmningsskydd, även kallad backventil, är en typ av utrustning som säkerställer att vatten som är förorenat med mikroorganismer eller andra vätskor, inte kan strömma tillbaka in till dricksvattensystemet och påverka dricksvattenkvaliteten.

Alvesta kommun har en enkel typ av återströmningsskydd vid våra vattenmätare som sitter ute hos abonnenterna. Detta återströmningsskydd är dock enbart tillräckligt för verksamheter där vattenanvändningen motsvarar den hos vanliga bostadsfastigheter.

Verksamheter som använder vatten till bevattning av djur, industriprocesser, sprinklersystem, vattenreservoarer eller högtryckssystem som t.ex. biltvättsansläggningar behöver ha en säkrare typ av återströmningsskydd som bekostas av abonnenten.

Det är fastighetsägarens ansvar att skyddet är av rätt typ utifrån vätskekategori enligt standard SS-EN 1717. Krav på installation av återströmningsskydd ställs med stöd av Boverkets byggregler och Vattentjänstlagen.

Situationer då återströmning kan uppstå

Återströmning från anslutna fastigheter kan ske i samband med att ett undertryck uppstår i kommunens ledningsnät eller kan orsakas av en anordning på en fastighet som skapar ett övertryck.

Om ett undertryck uppstår i kommunens ledningsnät, t.ex. i samband med en stor vattenläcka eller då Räddningstjänsten gör ett stort uttag av vatten, kan förorenat vatten från anslutna fastigheter sugas in i dricksvattenssystemet genom häverteffekt.

Återströmning från en fastighet kan även uppstå om en fastighet har anslutna anordningar som skapar ett högt vattentryck på fastigheten som exempelvis en automatisk biltvätt med högtrycksspolning, industriella processer, doseringsutrustningar med pumpar eller tryckstegringsanordningar. Om trycket blir högre i systemet på fastigheten än vad som finns i kommunens ledningsnät kan förorenat vatten tryckas ut i kommunens ledningsnät.

Sprinkler och brandvattenmagasin

Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att förse bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Om vattenförsörjningsanläggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet har huvudmannen möjlighet att efter överenskommelse medge anslutning av sprinkler.

Brandvattenmagasin och sprinkleranläggningar som är anslutna mot den allmänna vattenanläggningen ska vara utformade och ska skötas på ett sätt som minimerar risk för störningar på det allmänna vattenledningsnätet.

Det är viktigt att veta att Alvesta kommun inte kan garantera att ett visst flöde eller tryck alltid finns tillgängligt eftersom det ibland förekommer driftstörningar på det allmänna ledningsnätet.

Utformning av återströmningsskydd

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns återströmningsskydd utformat enligt standard SS-EN 1717.

Kapacitetstest samt planerad påfyllning av magasin

Tidpunkt och genomförande för uttag av stora volymer vatten vid påfyllnad samt eventuella kapacitetstest ska samrådas med Alvesta kommuns VA-avdelning innan de genomförs.

Journalföring och tillsyn

Fastighetsägare som har ett brandvattenmagasin eller en sprinklerinstallation ansluten till allmän VA-anläggning ska utföra journalförd tillsyn sin anläggning och ska minst en gång per år kontrollera återströmningsskyddets funktioner. På begäran från VA-enheten ska kopia på journal från tillsyn skickas in till Alvesta kommun.

Senast uppdaterad 22 april 2024