Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Kronobergs län. Det gäller från klockan 12.00 torsdagen den 23 maj och tills vidare.

Källaröversvämning

Här hittar du information om hur du förebygger att källaröversvämning inträffar samt vad du ska tänka på om en källaröversvämning inträffar.
Sidans innehåll

Ibland händer det tyvärr att det blir översvämning i källare. Anledningen kan vara kraftigt regn eller stopp i ledningen.

Checklista vid översvämning i källare

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
 3. Försök ta reda på om översvämningen är orsakad av ett stopp i den egna fastighetens ledningar eller i kommunens ledningar. Om det är torrt väder vid översvämningen bör du i första hand undersöka fastighetens eget ledningsnät.
 4. Genom att lyfta på locket och titta ner i den spolbrunn som kommunen normalt har vid förbindelsepunkten kan man avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens ledning. Om det inte står vatten i spolbrunnen finns stoppet på fastighetsledning. Locket till kommunens spolbrunn är ett runt lock med diameter på ca 20 cm.
 5. Vid behov av pumpning av vatten från källaren i samband med skyfall kontakta Räddningstjänsten.
 6. Vid behov av pumpning av vatten från källaren i samband med stopp i fastighetens egna avloppsledningar kontakta ett VVS-företag.
 7. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 8. Kontakta omgående ditt försäkringsbolag och kräv besiktning av skadan.
 9. Anmäl översvämningen till Alvesta kommuns VA-avdelning genom att ringa Alvesta kommuns kontaktcenter.
 10. Om du har krav på ersättning från kommunen måste du meddela det skriftligt till VA-avdelningen. – ange adress. Tänk på att bifoga en noggrann specifikation av nedlagda kostnader (kopior på fakturor).

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

 • Datum för översvämningstillfället?
 • Hur kom vattnet in?
 • Vilka åtgärder vidtog du?
 • Fotografera hur de översvämmade utrymmena ser ut och eventuella skador.

Skydda ditt hus från översvämning i källare

Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och en hel del arbete. Här får du några tips på sådant du kan göra i ditt hus för att minska risken för att drabbas av en översvämning.

Skyddsåtgärder från vatten som tränger in genom källarfönster, garageport, spygatt

 • Vatten som rinner av på markytan kan ibland tränga in i en källare genom källarfönster, garagenedfarter, källartrappor, etc. För att undvika denna typ av översvämning bör man hindra vatten från omgivande markområden att rinna fram till huset.
 • Se till att marken lutar bort från huset. En tumregel är att lutningen ska vara minst 15 cm räknat från husets yttervägg och tre meter ut.
 • Bygg vallar runt källartrappa, källarfönster med ljusschakt och garagenedfart
 • Sätt tak över källartrappa och led bort regnvattnet på lämpligt sätt för att avlasta.
 • Om du har garage i källaren av huset – Installera pump för dagvatten som rinner nedför garagenedfarten.
 • Garaget i källaren kanske ej används som garage längre. Fyll igen garagenedfarten om gatan utanför huset ligger i en svacka där risken är stor för att regnvatten samlas.
 • När dagvattensystemet inte kan leda bort allt vatten finns risk att vatten tränger upp genom spygatter. Avled vattnet från spygatten till fastighets dagvattensystem via en pump som har en backventil eller koppla bort spygatten helt från fastighetens övriga dagvattensystem. Dagvattnet vid spygatten behöver då istället pumpas till markytan eller ledas till en stenkista.
 • Håll rent i garagenedfarter och utvändiga källartrappor med brunnar. Rensa brunnar för takvatten och dräneringsvatten så minskar du risken för stopp i dina ledningar. Innan dagvatten och dräneringsvatten avleds till kommunens system ska det alltid passera en brunn med sandfång. Ett sandfång är en brunn där brunnsbotten ligger djupare än in- och utlopp från brunnen. Sand och grus ska sedimentera där så det ej leds ut på nätet. Fastighetsägaren ansvarar för tillsyn av brunnen och för att tömma sandfånget vid behov.
 • Se till att inga invändiga installationer är kopplade till dagvattenledningar. Tänk även på att dämningshöjden för dagvattenledningar är gatunivå.

Skyddsåtgärder från vatten som tränger in i fastighetens avloppssystem för spillvatten

 • Installera skyddsanordning som hindrar vatten att tränga in genom fastighetens avloppssystem. Exempel på en sådan skyddsanordning kan vara en backventil eller avstängningsbar golvbrunn. Det finns både automatiskt självstängande eller manuellt reglerbara golvbrunnar. Tänk på att avstängningsbara golvbrunnar måste vara ordentligt förankrade i golvet. annars kan den inte stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. En backventil är en anordning som enbart tillåter vattnet att strömma i en riktning.
 • Underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet.
 • Installera pump för avloppsvattnet (spillvattnet) från källarplanet.
 • Se till att din fastighet inte har dag- eller dräneringsvatten kopplat mot kommunens ledningsnät för spillvatten.

Skyddsåtgärder från vatten som tränger in genom källarvägg eller källargolv

 • Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Se till att marken lutar bort från huset där det är möjligt.
 • Installera pump för dräneringsvattnet. Pumpning är den säkraste lösningen för att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet.
 • Lägg om dräneringsledningarna om du misstänker att det är dåligt skick på befintlig dränering.
 • Komplettera dräneringssystemet med en ledning som samlar upp och leder bort grundvatten från omgivande markområden.
 • Åtgärda eventuella problem med rötter i fastighetens ledningar för dag- och dräneringsvatten. Ta bort träd som står i närheten av avloppsledningar.
 • Undvik vegetation nära husfasaden.

Skyddsåtgärder från vatten som strömmar ut från läckande vatteninstallation

 • Byt ut äldre vatteninstallationer om de är i dåligt skick.
 • Se i god tid till att huvudventilerna vid vattenmätaren fungerar.
 • Installera särskilda avstängningsventiler på t. ex. tvättmaskin och diskmaskin. Ventiler ska vara stängda när maskinerna inte används.
 • Stäng huvudventilerna vid vattenmätaren om du är borta en längre tid.

Använd källaren på ett lämpligt sätt

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör man anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd. Undvik alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla saker på lågt belägna hyllor. Ha ett källargolv av fukttåligt material, t ex klinker. Fastighetsägare ska tänka på att informera hyresgäster om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till fastighetens försäkringsvillkor.

Senast uppdaterad 22 april 2024