Riva

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område behöver du rivningslov. När du utanför detaljplanerat område river en byggnad eller delar av en byggnad som inte är en komplementbyggnad eller en ekonomibyggnad krävs det i stället en anmälan.

Handlingar som behövs vid en anmälan om rivning eller ansökan om rivningslov:

  • Ifylld och signerad blankett ansökan/anmälan om lov bygg-/rivningsärenden.
  • Situationsplan i skala 1:500 där det som ska rivas är markerat.
  • Kontrollplan.
  • Utsedd kontrollansvarig.
  • Kompletterande uppgifter som kan vara till hjälp vid handläggningen, till exempel bilder på byggnaden som ska rivas.

Kontrollplan och avfallshantering

Tillsammans med anmälan om rivning och ansökan om rivningslov ska du skicka med en kontrollplan över rivningen. I den ska det finnas en uppskattning över hur mycket det blir av respektive rivningmaterial och hur och var detta kommer att tas omhand. Om det finns avfall som anses vara miljöfarligt ska detta också finnas med i kontrollplanen. Både privatpersoner och yrkesverksamma som river är skyldiga att hantera allt avfall på ett miljöriktigt sätt.

Kontrollansvarig

I de flesta fall behövs en kontrollansvarig för ett rivningsärende. Det är en person som ska hjälpa den som river vid till exempel inventering av avfall och att skriva en kontrollplan.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och anges med namn för att ett ärende om rivning ska kunna beviljas. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få veta om kontrollansvarig krävs i ditt ärende.

Senast uppdaterad 4 mars 2024