Kontrollplan, riskbedömning och kontrollansvarig

Kontrollplan, riskbedömning och kontrollansvarig

Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg­projekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader. Den som är kontrollansvarig i ärendet hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver ett lov eller en anmälan. Kontrollplanen är ett dokument för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagens krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och energi. I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede. Utgå från din riskbedömning (se nedan).

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

  • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
  • På vilket sätt redovisas resultatet?
  • Vem som ska utföra kontrollerna?

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till kommunen. Efter det kan du få ett slutbesked.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan vid större eller mer komplicerade projekt behöva en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den följs och bidra till att projektet uppfyller kraven i bygglagsstiftningen.

I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga – RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. Det går att söka efter certifierade kontrollansvariga på deras respektive webbplatser.

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Riskbedömning

När kontrollplanen tas fram ska en riskbedömning göras för att minska omfattningen av fel, brister och skador inom byggprojektet. När riskmomenten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram förslag till kontrollpunkter och kontrollplan. En riskbedömning ska aldrig innehålla punkter om arbetsmiljö utan endast byggtekniska frågor.

Bäst är om alla som ska vara med hjälps åt att ta fram eventuella risker med projektet. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna. Kom ihåg att lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

Senast uppdaterad 19 mars 2024