Föreningsstöd och externa bidrag

Föreningsstöd och externa bidrag

Kultur-, fritids- och idrottsföreningar i Alvesta kommun kan söka stöd för sin verksamhet eller olika projekt.
Sidans innehåll
Med de olika stöden vill vi främja och utveckla föreningslivet i kommunen och möjliggöra meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna.

Kriterier och generella regler för kommunalt stöd

Det finns olika stöd att söka som bygger på vissa kriterier för att bli beviljade. Det finns också ett antal grundläggande regler och villkor som behöver vara uppfyllda för att kunna söka.

Föreningsstöd i Alvesta kommun

Årligt föreningsstöd

Årligt föreningsstöd innefattar; aktivitetsstöd, stöd till drift av egen anläggning eller lokal, stöd till förhyrda lokaler och främjandestöd. Ansökan öppnar den 1 mars och sista dag för ansökan är den 31 maj

Dokument som behöver vara med i ansökan är följande:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år.
 • Revisionsberättelse för föregående år.
 • Resultat- och balansrapport för föregående år.
 • Verksamhetsplan för innevarande år.
 • Budget för innevarande år.

Det årliga föreningsstödet delas upp och betalas ut vid två tillfällen, hälften i februari och resterande i augusti. Om föreningens årliga föreningsstöd är mindre än 20 000 kronor betalas hela stödet ut i februari.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd betalas ut med 7 kronor per deltagare i en gruppaktivitet och riktar sig till föreningar med verksamhet för deltagare i åldrarna 7-25 år. För deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns.

Vid varje gruppaktivitet ska ledaren föra närvaro och intygar då att redovisningen är korrekt. Närvarokortet ska förvaras i fyra år av föreningen.

Varje helt kalenderår behöver också de aktiviteter som fått stöd redovisas.

Stöd till drift av egen anläggning eller lokal

Stöd till drift av egen anläggning eller lokal kan sökas av en förening med fritidsanläggning eller samlingslokal och som godkänts vara berättigad stöd av kultur- och fritidsnämnden (hembygdsgårdar och liknande söker i stället främjandestöd).

Stödet kan sökas för reparationer, underhåll och investeringar. Det kan även gälla uppvärmningskostnad, kostnad för el, vatten, avlopp, renhållning, sotning, försäkring eller arrende.

Stöd till förhyrda lokaler

Stöd till förhyrda lokaler kan sökas av föreningar där lokalen regelbundet används för barn- och ungdomsverksamhet. Stödet betalas bara ut till förhyrning av lokaler inom Alvesta kommun
där hyreskostnaderna inte redan är subventionerade av kommunen och om det inte finns en jämförbar kommunal lokal.

Stödet utgår upp till 60 procent av hyreskostnaden med ett maxbelopp på 50 000 kronor per lokal och år. Förhyrning av lokal, hyreskontrakt och förändringar ska i förväg godkännas av kultur- och fritidsnämnden.

Främjandestöd

De föreningar som inte omfattas av aktivitetsstöd, stöd till drift av egen anläggning eller lokal eller stöd till förhyrda lokaler, kan få ett främjandestöd. Det utgår efter prövning i kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Stöd till nya föreningar

Stöd till nybildad förening

Stöd till nybildad förening kan sökas om föreningen har varit verksam i minst sex månader. Stödet är ett engångsbelopp på upp till 2 500 kronor och kan sökas löpande under året. Dokument som behöver vara med i ansökan är följande:

 • Föreningens stadgar.
 • Konstituerande styrelseprotokoll.
 • Intyg om registrerat organisationsnummer från Skatteverket.
 • Verksamhetsplan för kommande år.
 • Ekonomisk redovisning och budget för kommande år.

Om föreningen ansöker om att bli en godkänd barn- och ungdomsförening behöver även föreningens alkohol- och drogpolicy bifogas i ansökan.

Kompletteringsstöd

Kompletteringsstöd kan sökas av en förening som har beviljats stöd till nybildad förening, men där årligt föreningsstöd inte har börjat betalas ut än.

Ansökan om kompletteringsstöd kan göras löpande under året och ska innehålla en skrivelse som förklarar föreningens ekonomiska situation, budget, verksamhetsplan och hur mycket föreningen söker i kompletteringsstöd. Beslut tas sedan av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan skickas in via e-post till foreningsservice@alvesta.se

Projektstöd

Projektstöd innefattar; stöd till unga leder unga, stöd till aktiv fritid för alla och stöd till kulturarrangemang. Projektstöden söks löpande och senast tre veckor innan det aktuella evenemanget eller projektet startar.

Redovisning ska skickas in senast två månader efter genomfört evenemang/projekt. Det är först efter det som stödet betalas ut till föreningen. Hela eller delar av stödet kan efter beslut betalas ut i förskott.

Stöd till unga leder unga

Stöd till unga leder unga syftar till att öka möjligheterna för barn och unga att själva påverka sin fritid. Stödet kan sökas av föreningar där barn och unga i åldern 13-25 år planerar och genomför ett projekt eller evenemang där målet är att öka ungas deltagande och delaktighet inom föreningslivet. Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet och lovverksamhet.

Det kan handla om ett ekonomiskt stöd upp till 15 000 kronor, men även om konsultativt stöd eller stöd med material eller lokal. Om det finns ett behov kan en mentor, likt föreningsledare, fritidsledare och/eller fältsekreterare, kopplas till projektet.

Stöd till aktiv fritid för alla

Stöd till aktiv fritid för alla syftar till att ge möjlighet för föreningar som vill ordna med aktiviteter eller evenemang utöver den ordinarie verksamheten. Stödet fokuserar på fyra huvudområden:

 • Stärka folkhälsan
 • Nå nya målgrupper
 • Öka integration och inkludering
 • Öka samverkan mellan kommunens föreningar

Exempel på vad föreningen kan få stöd för är aktiviteter för nya målgrupper, prova-på-verksamhet, lovverksamhet och andra aktiviteter som leder till att fler aktiverar sig. Det kan handla om ett ekonomiskt stöd upp till 15 000 kronor, men även om konsultativt stöd eller stöd med material eller lokal.

Stöd till kulturarrangemang

Stöd till kulturarrangemang syftar till att ge möjlighet för föreningar att ordna med arrangemang inom konstnärliga områden som musik, teater, film, dans, konst med mera. Arrangemanget ska äga rum i Alvesta kommun och vara öppet för allmänheten. Alvesta kommun ska finnas med i all marknadsföring av arrangemanget.

Det finns vissa undantag för stödet:

 • Stödet beviljas inte till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
 • Stödet beviljas inte för mat och dryck.
 • Stödet är ett arrangemangsstöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, men inte för produktionen av det som ställs ut.

Det kan handla om ett ekonomiskt stöd upp till 20 000 kronor, men även om konsultativt stöd eller stöd med material eller lokal. Stödet kan även ges som förlustbidrag.

Investeringsstöd

Det finns tre investeringsstöd som är möjliga att söka; investeringsstöd, stöd till kartframställning och löpande investeringsstöd.

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan sökas av en förening som vill investera i en anläggning eller lokal och kan beviljas med upp till 50 procent av den totala investeringskostnaden. Lägsta summa som kan sökas är 10 000 kronor. Syftet med stödet är att delfinansiera investeringar som förbättrar och utvecklar föreningslivets anläggningar och lokaler, där energieffektiviserande åtgärder är prioriterade. Ansökan öppnar den 1 september och sista dag för ansökan är den 1 oktober (länk till ansökan läggs här under ansökningsperioden).

Stöd kan ges till:

 • Energieffektiviserande åtgärder
 • Ny-, till- och ombyggnation
 • Maskiner för drift av anläggning
 • Åtgärder som förbättrar tillgängligheten

Stöd ges inte till:

 • Förbrukningsartiklar och normalt underhåll
 • Investeringar som redan är påbörjade
 • Värdet av föreningens ideella arbetsinsats

Ansökan om investeringsstöd ska göras senast den 1 oktober och gäller då för investeringar som planeras att genomföras under nästkommande kalenderår (1 januari-31 december). Besked på ansökan får du senast den 31 december. Investeringsstödet betalas ut efter att du redovisat investeringen som gjorts. Redovisningen behöver skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 31 december samma år investeringen är beviljad och ska innehålla fakturor och kontoutdrag som styrker betalningarna.

Stöd till kartframställning

Stöd till kartframställning kan sökas av en föreningen för kostnader ta fram eller revidera orienteringskartor i Alvesta kommun. Kartorna ska vara till för att användas av orienteringsklubbar, skolor och allmänhet. Stödet kan beviljas med upp till 50 procent av den totala kostnaden, med ett högsta belopp på 30 000 kronor.

Ansökan öppnar den 1 september och sista dag för ansökan är den 1 oktober (länk till ansökan läggs här under ansökningsperioden). Den gäller då för framtagande och revidering av orienteringskartor som planeras göras under nästkommande år. Besked på ansökan får du senast den 31 december.

Löpande investeringsstöd

Löpande investeringsstöd kan sökas av en förening för en akut åtgärd eller reparation i föreningens anläggning/lokal eller maskinpark som är avgörande för att föreningen ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Löpande investeringsstöd kan även ges för påbörjade investeringar om det är något som behöver göras omedelbart.

Ansökan om löpande investeringsstöd kan göras när som under året och ska innehålla en skrivelse som förklarar den vad som hänt, vilken åtgärd som planeras och kostnad samt offert för det. Beslut tas senast tre veckor efter att ansökan har lämnats in.

Ansökan skickas in via e-post till foreningsservice@alvesta.se

Ledarutbildningsstöd

Ledarutbildningsstödet syftar till att föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska kunna utbilda sina ledare. Stödet kan sökas för 100 procent av kurskostnaderna. Däremot betalas inget stöd för reseersättning och förlorad arbetsinkomst.

Tak för ledarutbildningsstöd

Antal gruppaktiviteter föregående årMaxbelopp per år
20-996 000 kronor
100-2498 000 kronor
250-39910 000 kronor
400+15 000 kronor

Ansökan om stöd ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter
att kursen har avslutats. För att räknas på innevarande verksamhetsår ska ansökan skickas in senast 31
december.

Räntestöd för godkända borgenslån

Förening som fått kommunal borgen beviljad kan ansöka om räntestöd för godkända
borgenslån. För att räntestöd ska kunna betalas ut ska lånet godkännas av
kommunstyrelsen som stödberättigat, innan det tecknas.

För godkända lån betalar kultur- och fritidsförvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, löpande 90 procent av räntekostnaderna för lånet under den beslutade amorteringstiden. Hela eller delar av stödet kan efter beslut betalas ut i förskott.

Utdrag ur belastningsregistret

Föreningar som ansöker om stöd från Alvesta kommun ska kräva registerutdrag från Polisens
belastningsregister för ledare i verksamheten som leder barn och ungdomar upp till 18 år. Det här är en förutsättning för att kunna få stöd och ska ses som en förebyggande insats för att skapa trygga föreningsmiljöer för barn och ungdomar inom föreningslivet i Alvesta kommun.

Externa bidrag

För de föreningar som vill utveckla nya evenemang, aktiviteter och verksamheter finns flera nationella stiftelser och fonder att söka stöd från. 

Här listas några exempel på bidrag, stipendier och priser:

Senast uppdaterad 6 mars 2024