Anhörig till äldre eller person med fysisk funktionsnedsättning

Anhörig till äldre eller person med fysisk funktionsnedsättning

Du som anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats och ibland kan också du behöva stöd.
Sidans innehåll

Vad innebär anhörigstöd?

Anhörigstödet syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för dig som ger vård och stöd till en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller som har en funktionsnedsättning.

Den närstående som du ger stöd kan vara någon inom din familje- eller släktkrets. Det kan också vara en granne eller vän som du har en nära relation till. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Former av stöd till anhöriga

Stödet ska utgå från dina behov och vara individuellt utformat. Stödet kan ges i form av direkt eller indirekt anhörigstöd.

Direkt anhörigstöd

Direkt anhörigstöd riktar sig till dig som anhörig, exempelvis genom enskilda stödsamtal eller anhöriggrupper, rådgivning, information och utbildning, tekniska hjälpmedel, samt avlösning.

Indirekt anhörigstöd

Indirekt anhörigstöd vänder sig till den närstående. Hit räknas bland annat avlösning, hemtjänst, korttidsboende, dagverksamhet, växelvis korttidsboende, ledsagarservice, tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

För att kunna ta del av vissa insatser krävs att du ansöker och får ett beslut om bifall. Vill du veta mer om vilket stöd du kan få som anhörig kan du ta kontakt med samordnare för anhörigstöd. Samordnaren kan också ge dig information om föreningar och organisationer som kan ge dig stöd i din situation.

Kommunens anhörigstöd arrangerar även föreläsningar, utbildningar och olika aktiviteter. Vi informerar om dem på Alvesta kommuns webbsida och sociala kanaler.

Stödsamtal för dig som anhörig – enskilt eller i grupp

Som anhörig kan du få enskilda stödsamtal där du ges möjlighet att prata om din situation med fokus på hur du mår. Tystnadsplikt råder och samtalen dokumenteras inte. Stödsamtalen är avgiftsfria. Samtalen kan genomföras som fysiskt möte, alternativt över telefon eller digitalt.

I anhöriggrupper inom äldreomsorgen kan du utbyta erfarenheter med andra anhöriga som befinner sig i en liknande situation. Det kan kännas tryggt att prata med andra som förstår. I gruppen råder tystnadslöfte, vilket innebär att ingen av deltagarna berättar för någon utomstående om det som sagts i gruppen.

Ledare är omsorgspersonal som fått utbildning i anhörigstöd (anhörigombud). De lägger upp innehållet tillsammans med deltagarna. Grupperna består av 7-12 deltagare som träffas cirka en gång per månad.

Är du intresserad av enskilda stödsamtal eller vill delta i anhöriggrupp, ta kontakt med samordnare för anhörigstöd som kan nås på telefon 0472-155 23.

Anhöriggrupper

Furuliden, Moheda

Jouzita Aronsson, telefon 072-385 04 96

Högåsen, Alvesta östra

Victoria Karlsson (hus B), telefon 0472-151 13
Lena Karlsson (Solsidan), telefon 0472-59 59 36

Alvesta Centrum ordinärt boende(hemtjänst)

Nadja Karlsson, telefon 076-69 59 221
Eva Gustavsson, telefon 076-858 13 53

Björkliden, Vislanda

Martina Spång och Anneli Söderberg, telefon 0472-59 56 00

Asken, Grimslöv

Från och med hösten 2023 gemensam grupp med Torsgården.
Anna Andersson, Charlott Eriksson och Ellen Persson, telefon 0472-59 56 82

Torsgården, Lönashult

Från och med hösten 2023 gemensam grupp med Asken.
Margareta Forslund, telefon 0472-59 56 74

Trygg och säker hemgång

Lotta Thörn, telefon 0472-59 59 04

Avlösning i hemmet

Du som anhörig kan beviljas avlösning i hemmet enligt socialtjänstlagen, för att få möjlighet till egen tid utanför bostaden. Insatsen innebär att en avlösare kommer hem till dig och är hos din närstående under en begränsad tid.

Insatsen ges avgiftsfritt upp till 16 timmar i månaden, fördelat på högst fyra tillfällen.
Du som är beviljad avlösning behöver meddela enhetschef senast sju dagar innan du önskar få insatsen utförd.

Du behöver ansöka om avlösning i hemmet. En förutsättning är att du inte har några andra insatser från oss (förutom trygghetslarm).

Växelvis korttidsboende

Växelvis korttidsboende är en insats som kan beviljas den person som behöver stöd och omsorg, men där syftet kan vara att ge dig som anhörig avlastning. Insatsen innebär att din närstående vistas på kommunens korttidsboende under en begränsad tid. Vistelsen är ofta regelbundet återkommande.

Normalt beviljas växelvis korttidsboende maximalt två veckor per månad. Det är din närstående som ansöker om insatsen.

Anhörigkort – bra att ha i händelse av sjukdom eller olycka

Om du ger vård, stöd och hjälp till en närstående person kan det vara bra att ha ett anhörigkort i plånboken, i händelse av akut sjukdom eller olyckshändelse. Då kan de som hjälper dig se att du tar hand om en närstående som är beroende av hjälp.

Kortet förvaras i plånboken nära ID-handling och innehåller följande information:

  • Ditt namn och information om att du har ansvar för en närstående som är beroende av hjälp.
  • Uppgifter om den närstående som du ger stöd och hjälp.
  • Namn och telefonnummer till två kontaktpersoner (granne, släkting) som kan bli uppringda vid akut sjukdom eller vid olyckshändelse. Dessa kontaktpersoner har du informerat om vad de ska göra för den närstående om de blir uppringda. Exempelvis titta till den närstående.
  • Kontaktuppgifter till kommunens hemtjänst som kontaktas i det fall att ingen av de kontaktpersoner du angett går att nå.

Kortet är kostnadsfritt och beställs hos samordnare för anhörigstöd som kan nås på telefon 0472-155 23.

Senast uppdaterad 4 mars 2024