Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag.
Sidans innehåll

Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Du kan få bidrag för en skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för att anpassa fasta funktioner i bostaden och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådana som du normalt inte tar med dig vid en flytt.

Vem kan söka?

Det är endast du som har en funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Om den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag är ett minderårigt barn, behövs båda vårdnadshavares underskrifter på ansökan, även om ni inte bor tillsammans.

Exempel på anpassningar

 • Ta bort trösklar eller bredda dörrar för att du ska kunna ta dig mellan rummen.
 • Ta bort badkar och ordna duschplats, liksom förbättra belysning eller sätta in stödhandtag i badrummet.
 • Installera stödhandtag eller automatiska dörröppnare.
 • Installera hiss, eller ledstänger eller räcken i trappor.

Det här ges inte bidrag för

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan lösas på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

När du byter bostad ska du välja bostad med omsorg. Bidrag lämnas inte till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden.

 • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
 • Du kan inte få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Du kan inte få bidrag för anpassning av fritidshus.

Så här ansöker du

För att ansöka fyller du i blanketten för bostadsanpassningsbidrag. Om du behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta oss. Handläggare nås via vårt kontaktcenter.

Du ska skicka med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig, som styrker din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.

Medgivande från fastighetsägare krävs

Samtliga fastighetsägare måste alltid godkänna skriftligt att anpassningen får göras i din bostad. För bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna anpassningen.

Samtliga som står på hyreskontraktet (nyttjanderättshavare) ska lämna sitt medgivande att anpassningen får utföras.

Detta ska ansökan innehålla

 • Ansökningsblankett.
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande.
 • Skriftligt medgivande från övriga som står på hyres/bostadskontraktet.
 • Offert och eventuella ritningar på anpassning.

Blanketter inom bostadsanpassningsbidrag

Skicka ansökan till:

Alvesta kommun
SBF Bygg & Miljö
Centralplan 1
342 80 Alvesta

Hur går handläggningsprocessen till?

När du ansöker om bidrag för bostadsanpassning går ditt ärende igenom följande steg:

 1. Du skickar in ansökningsblankett och intyg.
 2. Fastighetsägaren lämnar sitt skriftliga medgivande.
 3. Handläggaren på Alvesta kommun prövar ansökan. Hembesök och offerter tas in vid behov.
 4. Beslut.
 5. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.
 6. Om du är nöjd med beslutet beställer du åtgärden av en entreprenör.
 7. Utbetalning av bidraget sker efter att anpassningen är godkänd och fakturakopia är insänd till Alvesta kommun.

Reparationsbidrag

Har du tidigare fått bidrag för anpassning av din bostad och anpassningen behöver lagas eller underhållas kan du ansöka om reparationsbidrag.

Återställningsbidrag

Återställningsbidrag kan under vissa förutsättningar lämnas till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarlägenhetsfastigheter. Vilka som kan få bidrag framgår i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Mer om bostadsanpassningsbidrag

Senast uppdaterad 4 mars 2024