Dataskyddsförordningen

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) (EU) 2016/679 trädde i kraft 25 maj 2018. Här kan du läsa hur Alvesta kommun behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppgifter om dig är något Alvesta kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), samma dag upphörde Personuppgiftslagen (1998:204) att gälla.

Dataskyddsförordning gäller i hela Europa och kompletteras med nationella bestämmelser. I Sverige kommer ytterligare lagregler gälla parallellt med Dataskyddsförordningen. Syftet med Dataskyddsförordningen och tillhörande lagstiftning är att ge ett stärkt skydd för enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Vad är då en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

Alvesta kommun bedriver många olika verksamheter. För att kunna erbjuda dig som medborgare olika former av service och fullgöra kommunens åtagande innebär det ibland att Alvesta kommun behöver hantera dina personuppgifter. Personuppgifterna kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig, men ibland kan personuppgifter även inhämtas från någon annan till exempel Skatteverket. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för det aktuella ärendet. Ingår dina personuppgifter i en handling som ska sparas enligt exempelvis arkivlagen, patientdatalagen, socialtjänstlagen eller bokföringslagen kommer personuppgifterna att sparas i enlighet med den tillämpliga lagen.

Alvesta kommun behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan Alvesta kommun ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Det sker alltid en sekretessprövning innan en allmän handling lämnas ut i Alvesta kommun.

 

Laglig rätt

För att Alvesta kommun ska få behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen måste det alltid finnas minst en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd), rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek), avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan Alvesta kommun behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter, men i många fall krävs behandlingen av personuppgifter för myndighetsutövning, för att fullgöra ett åtagande eller att ett avtalsförhållande föreligger och då behövs inget samtycke.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Alvesta kommun kan inte radera personuppgifter som utgör allmän handling eller när det finns lagstadgat krav på lagring. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

I Alvesta kommun är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till den nämnd som ansvarar för behandlingen. Det gör du enklast genom att skicka e-post till kommunen@alvesta.se

Vill du komma i kontakt med Alvesta kommuns Dataskyddsombud, Per Gustafson, gör ni det enklast genom e-post till dso@alvesta.se  

Datainspektionen är tillsynsmyndighet, på deras webbplats https://www.datainspektionen.se/ hittar du mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Du kan även läsa mer om dataskyddsförordningen på Europeiska kommissionens webbplats

Vill du ha information om vilka uppgifter vi har om dig så använd denna blankett. Blankett om informationshantering