Politisk ordlista

Sidans innehåll

A-C

Acklamation – Beslut som fattas utan omröstning genom att ordförande lyssnar efter vilket förslag till beslut som bifalls.

Adjungera – Ge utomstående personer närvarorätt vid ett sammanträde.

Ajournera – Skjuta upp eller tillfälligt avbryta ett sammanträde.

Allmän handling – En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där.

Anslag – En summa pengar som ska användas för ett visst ändamål.

Anta – Acceptera, ställa sig bakom, säga ja till någonting.

Arbetsutskott – Ett mindre antal förtroendevalda, valda bland ledamöter och ersättare i nämnden/styrelsen, som främst bereder ärenden inför beslut i nämnden. Arbetsutskottet kan fatta beslut i vissa ärenden om de har delegation på det.

Arvode – Ekonomisk ersättning som ledamöter och ersättare får för sitt politiska arbete.

Avslå – Avvisa, neka, säga nej till det som föreslås i ett ärende.

Bereda – Utreda eller behandla ett ärende, förbereda en politisk fråga för beslut.

Beslut – Avgöra ett ärende.

Beslutsordning – Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning. Kan även kallas propositionsordning.

Bifalla – Samtycka, godkänna, säga ja till det som föreslås i ett ärende.

Bordlägga – Skjuta upp ett ärende till ett senare tillfälle utan att bereda det ytterligare. Ärendet får varken ändras eller tillföras något nytt.

D-F

Dagordning – Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegering – Att överlämna rätten att fatta beslut till någon annan.

Detaljplan – En plan för hur ett geografiskt område ska användas och se ut.

Diarium – Alla myndigheter måste registrera handlingar i ett så kallat diarium. Där diarieförs både handlingar som skickas till kommunen och handlingar som skapas av kommunen.

Diarienummer – Varje ärende som registreras i ett diarium får ett eget diarienummer.

Entledigande – Avsluta ett politiskt uppdrag.

Ersättare – Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande.

Expediera – Göra i ordning och skicka ut beslut till berörda av beslutet.

Fråga – Fråga som en ledamot i kommunfullmäktige ställer till ordförande i nämnd eller styrelse.

Föredragande – Den som presenterar ett ärende för en nämnd.

Föreläggande – Beslut som ofta innebär att den beslutet gäller måste göra en viss sak, exempelvis riva ett svartbygge.

Förtroendevald – En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning – Vid en förvaltning arbetar tjänstepersoner med att bland annat ta fram underlag till fullmäktige och nämnder, samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G-I

Genmäle – En ledamot begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt (ett yttrande som följer ett annat yttrande).

Gruppledare – Ledare i kommunfullmäktiges partigrupper.

Hemställan – Ålderdomligt uttryck för att formellt begära något.

Interpellation – En fråga i angelägenheter av större intresse som får ställas av en ledamot i fullmäktige till ordförande eller vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller till en gruppledare.

J-L

Justera – Att kontrollera och signera för att intyga att det som står i ett protokoll är korrekt och stämmer överens med vad som beslutades på sammanträdet. Det är först efter justeringen som besluten är giltiga.

Justerare – Den eller de personer som har valts på sammanträdet för att kontrollera att det som står i protokollet är korrekt återgett.

Jäv – Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteperson eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

Kallelse – Information om tid och plats för ett sammanträde.

Kommunalråd – Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten.

Kommunfullmäktige – Den högsta beslutande församlingen i en kommun som väljs av de som bor i kommunen.

Laga kraft – Beslut vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet anslagits. Besluten går därefter inte längre att överklaga.

Ledamot – Person som valts till ett visst politiskt uppdrag, till exempel till kommunfullmäktige eller nämnd.

M-O

Majoritet – Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 % av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnd.

Medborgarförslag – Folkbokförd i kommunen får skicka in förslag för politisk beredning. Denna möjlighet finns i dagsläget inte i Alvesta kommun.

Motion – Ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter till kommunfullmäktige.

Nämnd – Fullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas i kommunen. Nämnderna beslutar om verksamhet inom sina respektive ansvarsområden.

Opposition – Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

Ordförandeskrivelse – Förslag till beslut som skrivs av ordförande i nämnd eller styrelse.

P-R

Paragraf – Ett protokoll delas in i olika paragrafer. Varje ärende får en egen paragraf när protokollet skrivs.

Presidium – Ordförande och en eller flera vice ordförande i kommunfullmäktige eller en nämnd.

Propositionsordning – Den ordning i vilken politikerna tar ställning till de olika förslagen till beslut som finns i ett ärende. Kan även kallas beslutsgång.

Protokoll – En skriftlig redogörelse av vad som sker under ett sammanträde. Protokollen från kommunens nämnder och styrelser är så kallade beslutsprotokoll, som redovisar vilka beslut som fattades på sammanträdet.

Protokollsutdrag – En del av protokollet, oftast en paragraf.

Reglemente – Övergripande styrdokument som reglerar vad styrelser och nämnder är ansvar för.

Remiss/remittera – Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Replik – En replik är ett kortfattat svarsanförande som en person får uttala omedelbart efter en annans debattinlägg, om denne är direkt utpekad. Replik bryter således ordinarie talarlista.

Reservation – Ett sätt för en ledamot att visa att hen inte håller med som det beslut som fattas. Ledamoten friskrivs från eventuella konsekvenser av beslutet.

S-U

Sammanträde – Ett politiskt möte.

Sekretess – Innebär att vissa uppgifter eller handlingar är hemliga, till exempel för att skydda en enskild person eller förebygga brott.

Styrelse – En grupp personer som ansvarar för en organisation och förvaltning.

Tjänsteskrivelse – Förslag till beslut som skrivs av tjänsteperson på förvaltningen.

Underskott – Minusresultat, betyder att det saknas pengar jämfört med den planerade budgeten.

V-Y

Verkställa – Se till att det som beslutas genomförs.

Vite – En summa pengar som en myndighet eller domstol bestämmer att en person måste betala om hen inte följer ett visst beslut. Hänger ihop med föreläggande.

Votering – Omröstning

Yrkande – Formellt förslag till beslut, det vill säga begära eller föreslå att nämnden/styrelsen/fullmäktige ska besluta på ett visst sätt.

Yttrande – Skriftliga synpunkter i ett ärende.

Å-Ö

Återremiss – Att skicka tillbaka ett utrett förslag till beredande organ för ytterligare utredning.

Ärende – Sakfråga som kommunfullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Överskott – Plusresultat, betyder att det blir pengar över jämfört med den planerade budgeten.

Senast uppdaterad 4 mars 2024