Nationella minoriteter

Alla kommuner och regioner ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
Minoritetslagen gäller i hela Sverige och innebär att alla fem nationella minoriteterna; samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar har rättigheter.

Vad är en nationell minoritet?

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Vilka rättigheter du som tillhör Sveriges nationella minoriteter?

Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att få information om vilka rättigheter du har. Till exempel har du rätt till inflytande i frågor som berör din nationella minoritet, så som hur kommunen arbetar med service på nationella minoritetsspråk eller hur kommunen arbetar med modersmålsundervisning.

Du kan läsa mer om lagen och nationella minoriteter nedan.

Senast uppdaterad 4 mars 2024