Revision

Revisionsuppdraget är ett kommunalt förtroendeuppdrag och revisorerna är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin.
Kommunrevisorernas uppgift är att varje år granska att de verksamheter som bedrivs i kommunkoncernen sköts som de ska, både utifrån ett ändamålsenligt och ekonomiskt perspektiv och även om styrningen är tillräcklig. Revisionen är ett sätt att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Revisorerna är valda politiker

Revisorerna är valda politiker som nomineras av sina partier och sedan utses av kommunfullmäktige. De är självständiga och politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp ska de anlita yrkesrevisorer.

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. På samma sätt ska revisorerna genom lekmannarevisorerna granska de kommunala bolagen. Det här sker enligt god revisionssed som utvecklas successivt och uppdateras av Revisionsdelegationen, en del av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Revisorer för nämnder och kommunstyrelsen

NämndRevisor
SamhällsbyggnadsnämndenEdina Maslac (S)
edina.maslac@alvesta.se
UtbildningsnämndenJohny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Rolf Bladh (-)
rolf.bladh@alvesta.se
OmsorgsnämndenPer Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Edina Maslac (S)
edina.maslac@alvesta.se
Nämnden för arbete och lärandeFredrik Reinholdsson (M)
fredrik.reinholdsson@alvesta.se
Nämnden för myndighetsutövningJohny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Kultur- och fritidsnämndenJohan Olesen (S)
johan.olesen@alvesta.se
KommunstyrelsenSamtliga revisorer

Lekmannarevisorer för kommunala bolag och stiftelser

Bolag/stiftelseLekmannarevisor
Alvesta Kommunföretag ABLekmannarevisor: Johan Olesen (S)
johan.olesen@alvesta.se
Ersättare: Rolf Bladh (-)
rolf.bladh@alvesta.se
Alvesta Energi ABLekmannarevisor: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Ersättare: Johny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
AllboHus Fastighets ABLekmannarevisor: Johny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Ersättare: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Alvesta Renhållning ABLekmannarevisor: Johan Olesen (S)
johan.olesen@alvesta.se
Ersättare: Rolf Bladh (-)
rolf.bladh@alvesta.se
Alvesta Utveckling ABLekmannarevisor: Fredrik Reinholdsson (M)
fredrik.reinholdsson@alvesta.se
Ersättare: Edina Maslac (S)
edina.maslac@alvesta.se
Huseby Bruk ABLekmannarevisor: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Ersättare: Fredrik Reinholdsson (M)
fredrik.reinholdsson@alvesta.se
Wexnet ABLekmannarevisor: Rolf Bladh (-)
rolf.bladh@alvesta.se
Ersättare: Johan Olesen (S)
johan.olesen@alvesta.se
Alvesta Elnät ABLekmannarevisor: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Ersättare: Johny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Stiftelsen WieselgrensgårdenRevisor: Johny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Ersättare: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Stiftelsen Inga-Britt och Sven-Gunnars minneRevisor: Johny Haraldsson (C)
johny.haraldsson@alvesta.se
Ersättare: Per Nyström (SD)
per.nystrom@alvesta.se
Värends räddningstjänstRevisor: Johan Olesen (S)
johan.olesen@alvesta.se
Sankt Sigfrid Kommunikation ABLekmannarevisor: Rolf Bladh (-)
rolf.bladh@alvesta.se

Revisorerna granskar och bedömer kommunens delårsrapport och årsredovisning. De granskar också utvalda delar av verksamheten, antingen övergripande eller genom att fördjupa sig inom en viss fråga. Det här dokumenteras i revisionsberättelser och rapporter som lämnas över till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Revisionsrapporter

Senast uppdaterad 22 juli 2024