Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens regering och ansvarar för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp.
Sidans innehåll
Kommunstyrelsen i Alvesta består av 13 ledamöter som utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen har helhetsansvaret för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och har även ansvar för ekonomi och budget och att bereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har tre utskott: arbets-, personal- och upphandlingsutskottet. Utskotten ansvarar för den löpande politiska styrningen och uppföljningen av uppdragen inom sitt respektive ansvarsområde.

Kommunstyrelsen fungerar även som krisledningsnämnd och har det övergripande ansvaret vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Ledamöter i kommunstyrelsen

OrdinarieErsättare
Per Ribacke (S), ordförande
per.ribacke@alvesta.se
Torbjörn Svensson (S)
Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande
thomas.haraldsson@alvesta.se
Lavinia Strömberg (S)
Claudia Crowley Sörensson (M), 2:e vice ordförande
claudia.sorensson@alvesta.se
Lars-Olof Petersson (S)
Frida Christensen (S)
frida.christensen@alvesta.se
Jennie Nilsson (S)
Sebastian Olsson (S)
sebastian.olsson@alvesta.se
Anna Gilius (C)
Jessica Johansson (KD)
jessica.johansson2@alvesta.se
Björn Nilsson (V)
Heléne Andersson (C)
helene.b.andersson@alvesta.se
Josefine Ljungqvist (KD)
Linnéa Naess (V)
linnea.naess@alvesta.se
Gunilla Gustafson (M)
Kajsa Sivertson (M)
kajsa.sivertsson@alvesta.se
Katarina Tuneskog (M)
Mats Johnsson (SD)
mats.johnsson@alvesta.se
Robin Berg (SD)
Lena Nikolausson (SD)
lena.nikolausson@alvesta.se
Oskar Andersson (SD)
Jan-Erik Svensson (AA)
jan.erik.svensson@alvesta.se
Jolanta Johansson (AA)
Lars-Olof Franzén (AA)
lars.olof.franzen@alvesta.se
Benny Lundh Johansson (AA)

Sammanträden och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis tisdagar klockan 9.00. Här hittar du sammanträdesdatum, kallelser och protokoll.

Alla är välkomna att lyssna på kommunstyrelsens sammanträden på plats. Ärenden som gäller myndighetsutövning är däremot inte offentliga och när dessa ska behandlas behöver åhörare lämna sammanträdet. 

Kommunstyrelsens utskott

Utskotten är en mindre del kommunstyrelsen med en särskild uppgift. Ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet. Under kommunstyrelsen finns tre utskott:

  • Arbetsutskott
  • Personalutskott
  • Upphandlingsutskott

Ledamöter i kommunstyrelsens arbets- och upphandlingsutskotten

OrdinarieErsättare
Per Ribacke (S)
per.ribacke@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
Frida Christensen (S)
frida.christensen@alvesta.se
Linnéa Naess (V)
Thomas Haraldsson (C)
thomas.haraldsson@alvesta.se
Heléne Andersson (C)
Mats Johnsson (SD)
mats.johnsson@alvesta.se
Claudia Crowley Sörensson (M)
Lars-Olof Franzén (AA)
lars.olof.franzen@alvesta.se
Lena Nikolausson (SD)

Ledamöter i kommunstyrelsens personalutskottet

OrdinarieErsättare
Per Ribacke (S)
per.ribacke@alvesta.se
Jessica Johansson (KD)
Thomas Haraldsson (C)
thomas.haraldsson@alvesta.se
Linnéa Naess (V)
Jan-Erik Svensson (AA)
jan.erik.svensson@alvesta.se
Claudia Crowley Sörensson (M)

Kommunledningsförvaltningen

Uppdragen som kommunledningsförvaltningen har kommer från politiska beslut som fattas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunledningsförvaltningens uppgift är att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag.

Avdelningen för stöd och verksamhetsutveckling

Här samlas kansliavdelningen, kontaktcenter och IT-avdelningen.

Kansliets arbetsområden involverar bland annat övergripande administrativt arbete, ärendeberedning åt kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, samt valnämnden, informationssäkerhet och digital utveckling.

Kontaktcenters huvudsyfte är att informera och vägleda om kommunkoncernens samtliga verksamheter, mottagande av ansökningar, svara på status i medborgarens ärenden och direkt handlägga rutin-och regelstyrda ärenden. 

IT-avdelningen stödjer kommunens olika förvaltningar i IT-relaterade ärenden inom bland annat teknisk drift, inköp och användarstöd och utbildning.

Ekonomi och upphandling

Ekonomiavdelningen hanterar övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncern, finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning, gör ekonomisk planering, budget och bokslut/årsredovisning och styr över inköp och upphandling.

HR

HR arbetar med frågor som rör personalpolitik, avtal- och arbetsrättsfrågor, kompetensförsörjning och personalutveckling, arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering och lön- och pensionsfrågor.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen driver och bidrar till kommunens samhällsutveckling genom att analysera och strategiskt samordna de kommunövergripande politiska uppdragen. Avdelningen hanterar även frågor som rör näringsliv, lokalsamordning, säkerhet och beredskap och kommunikation.

Kommunchef

Camilla Holmqvist
camilla.a.holmqvist@alvesta.se

Senast uppdaterad 4 mars 2024