Tobak

Alvesta kommun gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av tobak och elektroniska cigaretter.
Sidans innehåll

En tobaksvara är en produkt som till någon del innehåller tobak, till exempel:

 • cigaretter
 • cigariller
 • röktobak
 • snus
 • tobak till vattenpipa

Ansökan och anmälan

Tillstånd om att få sälja tobaksprodukter krävs

Enligt lagen om tobak och liknade produkter krävs det tillstånd för att få sälja tobak. Tillståndsansökan görs i den kommun där försäljningen ska ske. Kommunen prövar sedan den sökandes lämplighet att sälja tobak.

Anmälan krävs för att sälja tobaksfria nikotinprodukter

Om du ska sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare krävs det enligt lagen om tobak och liknade produkter att du gör en anmälan till kommunen. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

Egenkontroll

Den som säljer tobaksvaror eller elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska utöva egenkontroll. Som verksamhetsutövare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer tobakslagen. Det ska finnas skrivna rutiner i ett egenkontrollprogram för hur åldersgränsen och övriga bestämmelser om handel med tobak följs och kontrolleras.

Tillsyn

Kommunen har, tillsammans med Polisen, tillsynsansvar för att försäljningen av tobak, tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter inte bryter mot gällande lagstiftning. För tillsynen tar kommunen ut en tillsynsavgift.

Rökfria miljöer

Kommunen ansvarar för tillsynen över de rökfria miljöer som finns angivna i lagen om tobak och liknade produkter.

 Rökning är förbjuden:

 • I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus.
 • I restauranger och på andra serveringsställen.
 • I andra lokaler än sådana som avses i punkterna ovan när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • I andra lokaler än sådana som avses i punkterna ovan om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i punkterna 1-7 ovan som allmänheten har tillträde till.

Tillsynsansvaret innebär bland annat att kommunen ska kontrollera att den ansvariga parten följer lagens krav, samt ge information och råd. Tillsynen sker normalt genom att kommunen inspekterar de rökfria miljöerna.

Kommunen har inget ansvar för att upprätthålla rökförbudet, utan tillsynsansvaret handlar bara om att kontrollera att den ansvariga uppfyller sina skyldigheter. Om den ansvariga parten brister i sitt ansvar kan kommunen ge den förelägganden och förbud.

Senast uppdaterad 12 juni 2024