Miljöfarlig verksamhet

Nästan all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön ses som miljöfarlig verksamhet.
Sidans innehåll
Många verksamheter påverkar vår miljö och hälsa. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva tillstånd eller göra en anmälan till kommunen innan du kan starta.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter finns inom olika typer av branscher. Fordonstvätt, billackering, lantbruk, sågverk, bensinstationer, industrier, fordonsverkstäder och där det sker utsläpp av avloppsvatten är några exempel.

Ofta handlar det om verksamheter som släpper ut föroreningar till mark, luft eller vatten. Det kan även vara verksamheter som kan påverka människor genom till exempel buller, vibrationer eller ljus.

Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter gäller både stora och små företag. Det är därför viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för just din verksamhet.

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier – A, B, C eller U – beroende på omfattning och miljöpåverkan. För vissa verksamheter räcker det med en anmälan till kommunen. För andra ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen kan du se vilken kategori din verksamhet tillhör.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

För en anmälningspliktig verksamhet måste du lämna in anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Om du behöver söka tillstånd tar det längre tid och du får inte heller starta din verksamhet innan du har fått ett tillstånd.

Syftet med anmälnings- och tillståndsplikt är att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg. Om platsen är lämplig, hur omgivningen kommer att störas och om de planerade åtgärderna är tillräckliga. De som berörs, till exempel grannar, kan få tillfälle att tala om vad de tycker.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar i din verksamhet som påverkar miljön kan du behöva anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö. Anmälan om ändring ska i så fall lämnas in senast sex veckor innan förändringen sker. För tillståndspliktiga verksamheter kan du behöva ansöka om nytt tillstånd.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsynen över de miljöfarliga verksamheterna i Alvesta kommun. Vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser. I tillsynen gör vi föranmälda och oanmälda inspektioner, samt granskar rapporter. Vi har även en rådgivande funktion och strävar mot att kunna arbeta förebyggande.

Miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP. Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift.

Årsrapport till kommunen

Vissa anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga verksamheter är förelagda med att lämna in en årsrapport. Årsrapporten ska lämnas in till Alvesta kommuns avdelning för bygg och miljö senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser. För en del verksamheter finns det särskilda krav på vad årsrapporten ska innehålla. Dessa krav framgår av det föreläggande som verksamheten har fått.

Tillsyn och avgifter

Kommunen tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Detta sker antingen genom årlig tillsynsavgift eller timavgift.

Senast uppdaterad 12 juni 2024