Köldmedier

Om din verksamhet hanterar köldmedier finns det särskilda regler att ta hänsyn till.
Sidans innehåll
Köldmedier är ett samlingsnamn för ämnen som används för att transportera värme från en kallare till en varmare plats. Köldmedier används bland annat i anläggningar för luftkonditionering, värmepumpar, kylskåp och frysar.

Vad är köldmedier och hur påverkar de klimatet?

Många av de köldmedier som används i dag är f-gaser (innehåller fluor) och påverkar vårt klimat negativt. Köldmedier innehåller ämnen som kan bryta ner ozonskiktet och även bidra till en förhöjd växthuseffekt.

Även små mängder av dessa ämnen kan orsaka stor skada. Det är därför viktigt att dessa köldmedier inte läcker ut i luften. För att förhindra detta finns regler och bestämmelser om köldmedia som gäller i hela EU.

Verksamhetsutövare och privatpersoner som har köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att dessa köldmediebestämmelser följs.

Kontroll av köldmedier

Vid nyinstallation, samt vid andra ingrepp i utrustningen, ska läckagekontroll göras. Verksamhetsutövaren är även skyldig att utföra återkommande kontroll av sin köldmedieutrustning. Kontrollerna ska dokumenteras.

 • Se till att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Kontrollanten ska skriva en rapport över genomförd kontroll.
 • Om den totala köldmediemängden är 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska resultatet av kontrollerna skickas till samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för bygg och miljö senast den 31 mars efterföljande år. Då rapporteringen ska omfatta hela föregående års rapportering bör rapporterna inte skickas in före den 1 januari efterföljande år. 

Hur ofta ska kontroll göras?

Intervallet beror på köldmediets koldioxidekvivalenter (CO2e) enligt tabell nedan:

 • 5 ton CO2e – minst var tolfte månad
 • 50 ton CO2e – minst var sjätte månad
 • 500 ton CO2e – minst var tredje månad

Utrustning som innehåller mer än 500 ton koldioxidekvivalenter måste ha ett läckagevarningssystem installerat. Läckagevarningssystemet måste då kontrolleras minst var tolfte månad för att garantera att det fungerar.

Undantag från krav på återkommande kontroll

Utrustning som är hermetiskt sluten (ett slutet system där alla enheter är helt täta) och innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas inte av kraven på läckagekontroll. Ett sådant system ska vara tydligt märkt.

Utrustning som innehåller köldmedium som inte omfattas av förordningen, exempelvis koldioxid och ammoniak, har inga krav på återkommande kontroller och omfattas inte heller av krav på information innan installation.

Installation och skrotning

Kommunen ska informeras i god tid innan man installerar eller konverterar ett aggregat med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer köldmedia. Vi har då möjlighet att ge synpunkter på exempelvis val av köldmedia. Det är varje enskilt aggregats mängd av köldmedia som avgör om rapportering behöver göras och inte anläggningens totala köldmediemängd.

Verksamhetsutövaren ska även informera kommunen om ett aggregat skrotas. Information om installation och skrotning ska lämnas senast den 31 mars efterföljande år.

Avgift

Vid granskning av kontrollrapport för anmälningspliktiga anläggningar tas en tillsynsavgift ut. För verksamheter som redan betalar årlig avgift tas ingen extra avgift ut vid granskning av köldmedierapporten.

Vad säger lagen?

Köldmedia regleras i följande svensk lagstiftning och EU-lagstiftning:

 • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
 • Förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.
 • Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet.
 • Vissa överträdelser av köldmediebestämmelserna är belagda med miljösanktionsavgift. Läs mer i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Mer information

Myndigheter och branschorganisationer har tillsammans startat en oberoende webbsida där det finns mer information. Där kan du också hitta ett verktyg som hjälper dig att räkna ut vilket kontrollintervall som blir aktuellt för din anläggning.

Senast uppdaterad 4 mars 2024